Aktuelno:
Opština Bratunac
NAJAVA: 19.redovna sjednica Skupštine opštine Bratunac PDF Štampa El. pošta
Napisao Olja Čučić   
četvrtak, 12 maj 2016 12:18

Reci svima
There are no translations available.

12.05.2016.g.

19. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

одржаће се 16.05.2016.године ( понедељак )

са почетком у 10,00 часова у скупштинској сали

у згради Дома културе у Братунцу

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

1.     Усвајање Извода из записника са 18.редовне и 14.ванредне сједнице СО Братунац

2.     Извјештај о реализацији скупштинских закључака

3.     Извјештај о раду Скупштине општине за 2015.годину

4.     Извјештај о раду Начелника Општине за 2015.годину

5.     Извјештај о извршењу буџета Општине Братунац за 2015.годину

6.     Програм рада Скупштине општине Братунац за 2016.годину

7.     План рада Начелника Општине за 2016.годину

8.     План капиталних улагања за 2016.годину

9.     Приједлог статутарне Одлуке о измјенама Статута Општине Братунац

     10.  Правилник о условима и начину под којима Општина Братунац може да

          отуђи и да у закуп непокретности по тржишној цијени, цијени мањој од

          тржишне цијене,односно закупнине или без накнаде

    11. Приједлог Одлуке о просјечној ,коначној грађевинској цијени 1 м2 корисне

          површине стамбеног и пословног простора из претходне године

    12. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и

          грађевинском земљишту

    13. Приједлог Одлуке о прибављању непокретности у К.О. Братунац у улици

          Петровданској

    14. Приједлог Одлуке о прибављању непокретности у К.О. Братунац ради

          регулисања саобраћајнице

    15. Приједлог Одлуке о основаности утврђивања општег интереса ради

          провођења поступка експропријације у сврху проширења саобраћајнице

          „Раковачки пут“ у Братунцу

    16. Приједлог Одлуке о основаности утврђивања општег интереса ради

          провођења поступка експропријације за потребе отварања приступне

          саобраћајнице на локалитету новог моста на Дрини

    17. Приједлог Одлуке о усвајању нацрта измјене и допуне регулационог плана

          насељеног мјеста Братунац на к.ч. бр.3185/4 у К.О. Братунац

    18. Приједлог Одлуке о усвајању нацрта измјене и допуне регулационог плана

          насељеног мјеста на к.ч.бр.2546 у К.О. Братунац

   19. Приједлог Одлуке о оснивању ,управљању , располагању и кориштењу

         стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања

   20. Приједлог Одлуке о стамбеном збрињавању корисника колективних видова

         смјештаја кроз имплементацију пројеката „ Затварање колективних центара

         и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења“

   21.Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности

   22.Приједлог Одлуке о покретању поступка измјена и допуна Регулационог

        плана насељеног мјеста Братунац

   23.Приједлог Одлуке о висини паушалног износа боравишне таксе за угостите-

        љске објекте који пружају услуге смјештаја у кући за одмор,апартман и соби

        за изнајмљивање

   24.Приједлог Одлуке о сагласности на висину накнаде за депоновање отпада

   25.Приједлог Одлуке о расписивању конкурса за именовање два члана

        општинске изборне комисије Братунац

   26.Приједлог Одлуке о додјели новчаних средстава Шарац Љубомиру из

        Братунца

   27.Приједлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности на лока-

        литету стара Циглана у Братунцу

   28.Приједлог Одлуке о реализацији заједничког пројекта изградње биоеле-

        ктране са комбинованом производњом топлотне електричне енергије

   29.Приједлог Рјешења о именовању замјенског члана ОИК-а

   30.Приједлог Рјешења о именовању директора ЈУ „ Дом културе“ Братунац

   31.Приједлог Рјешења о именовању директора ЈУ „ Народна библиотека“

        Братунац

   32.Приједлог Рјешења о именовању директора ЈУ за предшколско васпитање

        и образовање „ Радост “ Братунац

   33.Приједлог Рјешења о именовању комисије од пет чланова за спровођење

        поступка отуђења или давања у закуп непокретности по тржишној цијени,

        цијени мањој од тржишне цијене,односно закупнине или без накнаде

   34.Програм кориштења новчаних средстава прикупљених по основу прихода

        од посебних водних накнада у 2016.години

   35.Програм кориштења прихода од посебних намјена за шуме у 2016.години

   36.Програм кориштења средстава привредних друштава и других правних лица

        која имају сједиште на подручју општине Братунац за реализацију посебних

        мјера заштите од пожара

   37.Одборничка питања

                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                                    Адил Османовић     с.р.