Aktuelno:
Opština Bratunac
Finansije PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
ponedeljak, 20 jun 2011 21:46

Reci svima
There are no translations available.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

-  планирање и предлагање буџета општине,

- провођење извршења буџета према усвојеним актима,

- праћење реализације буџета и извјештавање прописано законима,правилницима ,уредбама,наредбама и другим актима Владе и Скупштине РС,

-  наплата,контрола наплате и принудна наплата изворних прихода општине,организовање и провођење послова локалног трезора општина,

- обрачуни и исплате свих врста личних примања запослених и ангажованих лица и вођење службене евиденције на прописан начин

· израда и предлагање аката чији је доносилац Начелник општине и Скупштина општине,

- провођење и евидентирање свих финансијских трансакција општине и корисника буџетских средстава,

-   контрола финансијског пословања корисника буџетских средстава,

-   вођење службене евиденције из своје надлежности и израда,

- усаглашавање и подношењее различите врсте извјештаја и пријава;

-  финансијски извјештаји,пореске пријаве,пријаве фонду ПИО ,

-  управни и неуправни поступци из надлежности одјељења и предлагање аката по истим,

-издавање увјерења, потврде и других аката из службених евиденција из своје надлежности,

- сви други послови који законом или другим актима буду стављени у надлежност одјељења.