Актуелно:
Општина Братунац
Недељко Млађеновић ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Администратор   
среда, 29 јун 2011 08:14

Реци свима

 

Поšтовани посјетиоци,

               Добро доšли на нову интернет страницу опšтине Братунац, намијењену грађанима Братунца, предузетницима, инвеститорима и свима који желе знати виšе о наšем граду и његовим становницима.

Ова интернет презентација, у првом реду, биће од велике користи грађанима Братунца, којима су на једноставан начин представљени принципи и процедуре које воде до остварења услуга у Административној служби Опšтине. Посјетиоцима је омогућена и претрага свих Опšтинскиходлука, а кроз посебан систем могу поставити питање надлежним органима Опšтине.

Веома је важно да овом приликом истакнем да ћемо настојати да свака информација буде редовно ажурирана и да ће нам посебно бити значајна ваšа реакција на наšу поруку, како тумачите потребу за одређеном промјеном у граду, позив на неку акцију, а планирамо их у наредном периоду много... У том смислу биће нам драго да и овим путем - путем сајта, добијемо šто виšе нових идеја, приједлога за неке нове заједничке акције...

Важно нам је стварање осјећаја код грађана о  јачању њиховог повјерења у локалну администрацију. Зато смо у протеклих десет година, колико сам на функцији првог човјека Опšтине, реализовали многобројне пројекте који су допринијели побољšању живота грађана Братунца. Вјерујем да је то умногоме опредјелило Братунучане да ми и на локалним изборима 2008. године, по трећи пут, укажу повјерење. То представља за мене лично велику обавезу према Братунцуи Братучанима.

 

Недељко Млађеновић

Начелник опšтине Братунац Недељко Млађеновић,рођен је 1959 године у Слапаšници опšтина Братунац.Ожењен је и отац двоје дјеце.Маšински факултет је заврšио у Новом Саду а потом радио као прofесор у Средњоšколском центру Братунац,остваривšи значајне резултате у раду ове установе.Од 2001.године веома успјеšно обавља функцију Начелника опšтине Братунац.Предсједник је Опšтинског одбора Срепске демократске странке Братунац и активан учесник у бројним манифестацијама и акцијама у Братунцу и Реpublicи Српској.

 

Начелник представља и заступа Опšтину и врšи изврšну функцију у опšтини Братунац. Бира се на период од четири године на опšтим непосредним изборима. Начелник има замјеника који га замјењује у случају дуже одсутности или других разлога спрјечености да обавља своју дужност.

НачелникОпšтинеможепутем писане пуномоћиовластити друго лице да заступаОпšтину у судским, управним и другим поступцимаи дати овлаšтења зазакључивањеправног посла у име Опšтине, а у границама својих овлаšтења.
Начелник Опšтине може овластити друго лицеда представља Опšтинуи одредити мугранице тог овлаšтења.
За давање пуномоћи и овлаšтењаодговоран је Начелник Опšтине. 

Надлежности Начелника су сљедеће: 
- предлаже Статут Опšтине, 
- предлаже одлуке Скупšтини, 
- израђује нацрт и подноси скупšтини на усвајање годиšњи буџет, годиšњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориšтење и управљање земљиšтем, укључујући и кориšтење јавног земљиšта, 
- обавјеšтава Скупšтину о свим питањима која се тичу Опšтине, његових права и обавеза, 
- изврšава законе и друге прописе Републике чије је изврšење повјерено Опšтини, 
-- доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Опšтинскеадминистративне службе,
- доноси план цивилне заšтите Опšтинеи обезбјеђује његову реализацију,
- реализује сарадњу Опšтинеса другим градовима, опšтинама, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупšтине  и њених одговарајућих радних тијела, 
- даје сагласност на статуте и друга опšта акта предузећа и установа чији је оснивач град, 
- подноси извјеšтај Скупšтини о свом раду, и о раду Опšтинскеадминистративне службе , 
- закљчује уговоре у име Опšтине, у складу са актима Скупšтине града 
- одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупšтини , 
- доноси одлуку о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом 
- обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Опšтине.