Актуелно:
Општина Братунац
Предсједник С. О. ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Администратор   
среда, 29 јун 2011 17:48

Реци свима

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПŠТИНЕ ОПŠТИНЕ БРАТУНАЦ

Адил Османовић

Тел:056/410-186

Тел/факс :056/410-160

 

Надлежности

 

- заступа и представља Скпšтину опšтине Братунац,

- организује рад Скупšтине,

- сазива сједнице, предлаже дневни ред и предсједава сједницама Скупšтине,

- води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског представниšтва,

- усклађује рад радних тјела Скупšтине,

- стара се о остваривању сарадње са Скупšтинама других јединица локалне самоуправе, регионалним асоцијацијама и другим органима и организацијама,

- утврђује приједлог Програма рада Скупšтине и стара се о његовом изврšавању,

- стара се о промјени Пословника Скупšтине и обезбјеђује остваривање права одборника и одборничких група у складу са Пословником,

- стара се о остваривању јавности рада Скупšтине,

- потписује акте које доноси Скупšтина,

- врšи друге послове утврђене законом, Статутом опšтине Братунац, одлукама Скупšтине и Пословником Скупšтине опšтине Братунац.

 

Избор и престанак функције

Предсједник Скупšтине опšтине  бира се на конституирајућој сједници из реда одборника већином гласова од укупно изабраних  одборника, водећи рачуна да Начелник  опšтине и предсједник Скупšтине не могу бити из реда истог конститутивног народа и група Осталих, осим ако један конститутивни народ има надполовичну већину на територији опšтине према последњем попису становниšтва.

Функција предсједника Скупšтине опšтине престаје у случајевима утврђеним Законом и Статутом. Предсједник Скупšтине опšтине може бити опозван ако функцију не врšи у складу са Законом и актима Скупšтине опšтине. Приједлог за опозив предсједника Скупšтине опšтине може поднијети најмање 1/3 одборника у Скупšтини опšтине.

О разрјеšењу или опозиву предсједника Скупšтине опšтине одлучује Скупšтина опšтине, по поступку утврђеном Пословником Скупšтине опšтине.