Aktuelno:
Opština Bratunac
Predsjednik S. O. PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
sreda, 29 jun 2011 17:48

Reci svima
There are no translations available.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC

Adil Osmanović

Tel:056/410-186

Tel/faks :056/410-160

 

Nadležnosti

 

- zastupa i predstavlja Skpštinu opštine Bratunac,

- organizuje rad Skupštine,

- saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Skupštine,

- vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog predstavništva,

- usklađuje rad radnih tjela Skupštine,

- stara se o ostvarivanju saradnje sa Skupštinama drugih jedinica lokalne samouprave, regionalnim asocijacijama i drugim organima i organizacijama,

- utvrđuje prijedlog Programa rada Skupštine i stara se o njegovom izvršavanju,

- stara se o promjeni Poslovnika Skupštine i obezbjeđuje ostvarivanje prava odbornika i odborničkih grupa u skladu sa Poslovnikom,

- stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine,

- potpisuje akte koje donosi Skupština,

- vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom opštine Bratunac, odlukama Skupštine i Poslovnikom Skupštine opštine Bratunac.

 

Izbor i prestanak funkcije

Predsjednik Skupštine opštine  bira se na konstituirajućoj sjednici iz reda odbornika većinom glasova od ukupno izabranih  odbornika, vodeći računa da Načelnik  opštine i predsjednik Skupštine ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda i grupa Ostalih, osim ako jedan konstitutivni narod ima nadpolovičnu većinu na teritoriji opštine prema poslednjem popisu stanovništva.

Funkcija predsjednika Skupštine opštine prestaje u slučajevima utvrđenim Zakonom i Statutom. Predsjednik Skupštine opštine može biti opozvan ako funkciju ne vrši u skladu sa Zakonom i aktima Skupštine opštine. Prijedlog za opoziv predsjednika Skupštine opštine može podnijeti najmanje 1/3 odbornika u Skupštini opštine.

O razrješenju ili opozivu predsjednika Skupštine opštine odlučuje Skupština opštine, po postupku utvrđenom Poslovnikom Skupštine opštine.