Извјештаји о проведеним поступцима јавних набавки Штампа
Написао Администратор   
понедељак, 25 јануар 2016 19:28

Реци свима

Поштовани грађани,

          У складу са одредбама  Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ бр.56/15), који је донио Савјет министара БиХ, на приједлог Агенције за јавне набавке БиХ, општина Братунац ће након доставе извјештаја о поступку јавне набавке Агенцији за јавне набавке БиХ, на овој интернет страници објављивати основне елементе уговора за поступке јавних набавки, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора.

             Објаве основних елемената уговора вршиће се на прописаном обрасцу.

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Редни број

Опис и ознака по ЈРЈН

Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму

1.назив,

2.ИД број,

3. мјесто

Основни елементи уговора/оквирног споразума 1.вриједност,

2.период трајања

3.рок извршења,

4.рок плаћања,

5.гарантни период

Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

Датум закључивања уговора/оквирног споразума

Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

Напомена

(образложење)

1

45112000-5 радови ископа и земљни радови

директни споразум

 

1.ЗР "КЕПО"

2.4508417820009

3.Братунац

1.5.940,00 КМ

2.10 дана

3.10 дана

4.30 дана

5.

 

 

29.01.2016.

 

 
2. 65000000-3  комуналне услуге директни споразум

1.АД "Градска чистоћа"

2. 4401438580009

3.Братунац

1.3.776,40 КМ

2. 12 мјесеци

3.12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке мјесечне фактуре

5.

    01.02.2016.    
3. 03121210-0 цвијетни аранжмани директни споразум

1.ЗТР "МИМОЗА"

2.4500868100009

3.Братунац

1.950,00 КМ

2.12 мјесеци

3.12 мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    19.01.2016.    
4. 60000000-8 превозне услуге директни споразум

1. ДОО "РОЋКО"

2.4404138150004

3.Братунац

1.1.709,40 КМ

2.12 мјесеци

3.12.мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваке мјесечне фактуре

5.

    01.02.2016.    
5. 66510000-8 услуге осигурања директни споразум

1.АД Бобар осигурање"

2.4400423690006

3.Братунац

1. 1.517,60 КМ

2.12 мјесеци

3.12 мјесеци

4. 30 дана по испостављању рачуна за сваку појединачну полису

5.

    27.01.2016.    
6. 92210000-6 радијске услуге директни споразум

1.Удружење "Пријатењи Сребренице"

2.4401830780008

3.Сребреница

1. 6.000,00 КМ

2.12 мјесеци

3.12.мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    09.02.2016    
7. 65000000-3 комуналне услуге директни споразум

1.АД "Градска чистоћа"

2.440143580009

3.Братунац

1.314,70 КМ

2. 1 мјесец

3.1 мјесец

4.30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    16.02.2016.    
8. 79341000-6  услуге оглашавања директни споразум

1.АД "Глас Српске"

2. 4401702350009

3. Бања Лука

1. 495,00 КМ

2. 1 дан

3.1 дан.

4. 1 дан

5.

    04.02.2016.    
9. 92220000-9 телевизијске услуге преговаарачки поступак без објаве обавјештења о набавци

1. ДОО РТВ "БН"

2. 4400330920001

3.Бијељина

1.  10.256,40 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4.10 дана од дана испостављања сваке мјесечне фактуре

5.

    01.03.2016.    
9.

15000000-8 храна, пиће, дуван и сродни производи

39830000-9 производи за чишћење

конкурентски захтјев

1. ТР "РОЛЕ"

2.4507940590002

3. Братунац

1.    13.234,80  КМ

2. сукцесивне испоруке у року од 1 дан од дана добијања захтјева

3.12.мјесеци

4.30 дана

5.

    25.02.2016.    
10. 39711361-7 електричне пећнице директни споразум

1. ДОО "МИХАЈЛОВИЋ"

2.4400323040110

3. Бијељина

1.   359,92 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана

5.

    22.02.2016.    
11. 50112300-6 прање аутомобила и сличне услуге 50116500-6 услуге поправака гума, икључујући монтажу и центрирање директни споразум

1.   ЗР "ЛОТУС"

2.  4507824760006

3.  Братунац

1.   1.296,00 КМ

2. периодично вршење услуга

3. 12 мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваке појединачне фатуре

5.

    22.02.2016.    
12. 66514110-0 услуге осигурања моторних возила 71631200-2 услуге техничког прегледа возила директи споразум

1. АД "Бобар осигурање"

2.4400423690006

3. Бијељина

1.   5.144,45 КМ

2. периодично вршење услуга

3. 12 мјесеци

4.30 дана

5.

    22.02.2016.    
13. 18811000-7  непромочива обућа директни споразум

1.ДОО "ДРИНА  ФРУИТ"

2.44037710700052

3.бРАТУНАЦ

1.  2.091,45 КМ

2.

3. 24 часа од добијања захтјева

4. 30 дана

5.

    14.03.2016.    
14. 71247000-1  Надзор грађевинских радова отворени поступак

1.Институт за грађевинарство "ИГ"

2. 4400918310005

3. Бања Лука

1.9.600,00 КМ

2.12 мјесеци

3.12 мјесеци

4.уговорено квартално плаћање са роком  од 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    15.03.2016.    
15. 71320000-7  услуге техничког пројектовања директни споразум

1. ДОО "Геопут"

2.4400840290002

3. Бања Лука

1. 3.200,00 КМ

2. 60 дана

3. 15 дана

4. 30 дана

5.

    08.03.2016.    
16. 50232100-1 услуге одржавања уличне расвјете конкурентски захтјев за достављање понуда

1. ЗР "ДАН"

2.4508332910009

3. Братунац

1.  21.163,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 24 часа од добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 12 мјесеци

    31.03.2016.    
17. 34300000-0  дијелови и прибор за возила и њихове моторе директни споразум

1. ТЕКНОXГРОУП БХ ДОО

2. 4200017550008

3. Сарајево

1.302,04 КМ

2.10 дана

3.10 дана

4. 30 дана

5.12 мјесеци

    15.03.2016.    
18. 90511000-2 услуге сакупљања отпада 90611000-3 услуге чишћења улица 77310000-6 услуге садње и одржавање зелених површина отворени поступак

1. АД ГРАДСКА ЧИСТОЋА Братунац

2. 4401438580009

3. Братунац

1. 72.603,72 КМ

2.12 мјесеци

3. свакодневно извршење услуге

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    07.04.2016.    
19. 45000000-7 грађевински радови 45233141-9 радови на одржавању путева   90620000-9 услуге чишћења снијега конкурентски захтјев за достављање понуда

1.ДОО "ТРЕНД"

2.4401888350003

3. Братунац

1.42.140,00 КМ

2.12 мјесеци

3.24 часа од добијања захтјева

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

 

 

    11.04.2016.    
20. 44100000-1 грађевински материјал и придружени артикли конкурентски захтјев

1. ДОО "ВИДОВИЋ"

2. 441042878000

3. Зворник

1.16.372,00 КМ

2.  12. МЈЕСЕЦИ

3.  1 дан од добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.12 мјесеци

    15.04.2016.    
21. 44100000-1 грађевински материјали и придружени артикли директни споразум

1. ТР "ЕУРОМИКС"

2. 4509024120001

3. Братунац

1.2.550,44 КМ

2. 12 мјесеци

3.3 дана од дана добијања сваког појединачног  захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    12.04.2016.    
22. 35821000-5 заставе директни споразум

1. ДОО "ЦОПИТРАДЕ"

2. 4400430120002

3. Бијељина

1.780,00 КМ

2.20 дана

3. 20 дана

4.30 дана

5.

 

    12.04.2016.    
23. 79341000-6 услуге оглашавања директни споразум

1.АД "ГЛАС СРПСКЕ"

2.4401702350009

3.Бања Лука

1.475,00 КМ

2. 1 дан

3.  1 дан

4. 30 дана

5.

 

    15.04.2016.    
24. 45450000-6  остали завршни грађевински радови директни споразум

1.ДОО "ПРОГРЕС"

2.4400264440001

3.  Братунац

1.  5.978,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. одређује се уз сваки појединачни налог

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 12 мјесеци

    05.05.2016.    
25. 50000000-5 услуге поправака и одржавања конкурентски захтјев

1. ДОО "МВД"

2. 4400262660004

3. Братунац

1. 32.550,00 КМ

2.12 мјесеци

3. 24 часа од добијања захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    06.05.2016.    
26. 72400000-4  услуге интернета директни споразум

1.ДОО "ОНДИ"

2.4210121490004

3. Тузла

1.3.000,00 КМ

2. 12 мјесеци

3.  12 мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    02.05.2016.    
27.

79956000-0

услуге организовања изложби и сајмова

конкурентски захтјев за достављање понуда

1,ДОО "Тузлански сајам"

2.4209990980005

3.Тузла

1. 8.500,00 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана

5.

    07.06.2016.    

28.

45000000-7

грађевински радови

конкурентски захтјев за достављање понуда

1. АД "Зворник-путеви"

2.4400238870006

3.Зворник

1.  19.400,00 КМ

2. 30 дана

3.30 дана од дана увођења извођача у посао

4. 30 дана

5. 12 мјесеци

    06.06.2016.    
29. 98390000-3  остале услуге директни споразум

1.ДОО "ЕУРОФЕР"

2.4209294210009

3. Тузла

1.2.128,00 КМ

2. 7 дана

3.до 23.06.2016.

4.30 дана

5.

    17.06.2016.    
30. 85200000-1  ветеринарске услуге конкурентски захтјев за достављање понуда

1. ЈКП "ГЛОГ" ДОО

2. 4403175380002

3. Источни стари град

1.  17.000,00 КМ

2.12 мјесеци

3.  2 дана од дана пријема  сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    10.06.2016.    
31. 18300000-2 одјевни предмети 18331000-8-мајице с кратким рукавима 18333000-2-мајице с крагном 18443340-1 качкети директни споразум

1. ЗР "ГРАФО СУНЦЕ" Штампарија

2.4506400270002

3.Братунац

1. 3.475,00 КМ

2.7 дана

3. до 23.06.2016.

4. 30 дана

5.

    17.06.2016.    
32. 39221240-1 здјелице директни споразум

1. ДОО "ПРОПАК"

2.4209816870004

3.Тузла

1. 103,55 КМ

2.  7 дана

3.2 дана од дана достављања наруџбенице

4. 30 дана

5.

    22.06.2016.    
33. 79341000-6 услуге оглашавања директни споразум

1.АД "ГЛАС СРПСКЕ"

2.4401702350009

3.Бања Лука

1.495,00 КМ

2. 1 дан

3.  1 дан

4. 1 дан

    09.06.2016.    
34. 79341000-6 услуге оглашавања

директни споразум

1.АД "ГЛАС СРПСКЕ"

2.4401702350009

3.Бања Лука

1.495,00 КМ

2.1 дан

3.1 дан

4.1 дан

    29.05.2016.