Проведени поступци по ЗЈН за 2019. годину

Аутор Администратор дана .

Поштовани грађани,

          У складу са одредбама  Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ бр.56/15), који је донио Савјет министара БиХ, на приједлог Агенције за јавне набавке БиХ, општина Братунац ће након доставе извјештаја о поступку јавне набавке Агенцији за јавне набавке БиХ, на овој интернет страници објављивати основне елементе уговора за поступке јавних набавки, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора.

             Објаве основних елемената уговора вршиће се на прописаном обрасцу.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Редни број

Опис и ознака по ЈРЈН

Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму

1.назив,

2.ИД број,

3. мјесто

Основни елементи уговора/оквирног споразума 1.вриједност,

2.период трајања

3.рок извршења,

4.рок плаћања,

5.гарантни период

Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

Датум закључивања уговора/оквирног споразума

Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

Напомена

(образложење)

1.

 60000000-8

превозне услуге 

услуге превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи- Жлијебац

133-8-2-6/19

директни споразум

1.ДОО "Роћко" 

2. 4401438150004

3. Братунац

1. 1.709,40 КМ

2. 5 мјесеци

3. 5 мјесеци

4.30 дана од дана испостављања сваког појединчног рачуна

5.

     16.01.2019.    
2.

66510000-8

услуге осигурања

осигурање радника и имовине Општинске управе Братунац 

133-8-2-7/19

директни споразум

1. Атос осигурање АД

2. 4400423690006

3 Бијељина

1. 1.452,64 КМ

2.12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4.30 дана од дна испостављања рачуна за полису

5.

    31.01.2019.    
3. 

79341000-6

услуге оглашавања

објава јавног конкурса у дневном листу

133-8-2-5/19

директни споразум

1. Глас Српске АД

2. 4401702350009

3.Бања Лука

1. 315,00 КМ

2.1 дан

3.1 дан

4.прије извршене објаве

5.

     16.01.2019.    
4.

79341000-6

услуге оглашавања

објава јавног конкурса у дневном листу

133-8-2-11/19

директни споразум

1. Глас Српске АД

2. 4401702350009

3.Бања Лука

1.495,00 КМ

2.1 дан

3.1 дан

4.прије извршене објаве

5.

     11.02.2019.    
5.

90620000-9

услуге чишћења снијега

чишћење сњежних падавина на локалним путевима и градским улицама општине Братунац

133-8-2-10/19

директни споразум

1. ДОО "ТРЕНД"

2.4401888350003

3.Братунац

1.5.994,00 КМ

2.30 дана

3.30 дана

4.30 дана од дана пријема рачуна

5.

    24.01.2019.    
6.

50312000-5

одржавање и поправка рачунарске опреме

сервисирање и поправке копир апарата и штампача Општинске управе Братунац

133-8-2-8/19 

директни споразум

1. доо "Копитрејд"

2.4400430120002

3. Бијељина

1. 6.000,00 КМ

2.12 мјесеци

3. 2 дана од дана добијања сваке појединачне наруџбенице

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. за сервисирање штампача и копир апарата гаранција је на сервисни интервал од 10.000 копија, за уграђене дијелове рок у складу са спецификацијом произвођача уградних дијелова

    01.02.2019.    
7.

65000000-3

комуналне услуге

услуге одвоз отпада из просторија зграде општине Братунац и зграде ТВЈ Братунац 

133-8-2/19

директни споразум

1. АД "Градска чистоћа" 

2. 4401438580009

3. Братунац

1. 3.776,40 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 

    01.02.2019.    
8.

03121210-0

цвијетни аранжмани

набавка и испорука природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац

133-8-1-14/19

директни споразум

1. СЗТР Цвјећара "Мимоза

2.4500868100009

3. Братунац

1.1.250,00КМ

2. 12 мјесеци

3.2 дана од дана достављања сваког појединачног захтјева 

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    25.02.2019.    
9.

66514110-0 услуге осигурања моторних возила

71631200-2  услуге техничког прегледа моторних возила

осигурање и технички преглед возила Општинске управе Братунац

133-8-2-15/19

директни споразум

1. АД "Атос осигурање"

2. 4400423690006

3 Бијељина

 

1. 4.881,83  КМ

2.12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4.30 дана од дна испостављања сваког појединачног рачуна 

5.

     01.03.2019.    
10.

79341000-6 услуге оглашавања

објава Јавног конкурса у дневном листу

133-8-2-18/19 

директни споразум

1. АД Глас Српске

2.4401702350009

3.Бања Лука 

1.315,00 КМ

2.1 дан

3.1 дан

4.прије извршене објаве

5.

 

     20.03.2019.    
11.

98371111-5

услуге одржавања гробља

набавка услуга одржавања војничког гробља

133-8-2-17/19

директни споразум

 

1. АД "Градска чистоћа" 

2. 4401438580009

3. Братунац

1.427,35 КМ

2. 1 мјесец

3. 1 мјесец

4. 30 дана од дна испостављања  рачуна 

5.

     05.03.2019.    
12.

30192000-1

канцеларијске потрепштине

набавка материјала за потребе организације братимљења општине Братунац и Московске области Руске федерације Рошаљ

133-8-1-16/19

директни споразум

1.ЗР "Графо Сунце"

2.4506400270002

3.Братунац

1.1073,00КМ

2. 5 дана

3.5 дана

4. 30 дана од дна испостављања  рачуна 

5.

     04.02.2019.    
13.

98390000-3 остале услуге

услуге пресвлачења столица у скупштинској сали општине Братунац

133-8-2-19/19

директни споразум

1.ЗТР "AS Style"

2. 4506533740010

3.Сребреница

1.1200,00 КМ

2.10 дана

3. 10 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    14.03.2019.    
14.

34144213-4

возила за гашење пожара

Набавка ватрогасног возила за ТВЈ Братунац

133-1-1-3-3-7/19

отворени поступак

1. ПД "Гасоп" ДОО

2. 100164491

3. Београд, Србија

1. 271.000,00 КМ

2.150 дана

3. 150 дан

4. Аванско 60% у року од 7 дана од дана достављања гаранције за аванско плаћање и 40% у року од 30 дана од дана испоруке

5. две године

    18.03.2019.    
15.

ЛОТ 1. 45233141-9 радови на одржавању путева

ЛОТ 2.

90620000-9 услуге чишћења снијега 

Радови на текућем и зимском одржвању путева на подручју општине Братунац 

133-7-3-12/19

конкурентски захтјев

1. ДОО "ТРЕНД"

2.4401888350003

3.Братунац

1.ЛОТ1:59340,00КМ 

    ЛОТ 2:12800,00 КМ

2. ЛОТ 1: 12 мјесеци

     ЛОТ 2:5 мјесеци

3.  24 сата од добијања сваког појединачног рачуна

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

     25.03.2019.    
16.

90511000-2 услуге сакупљања отпада

90611000-3 услуге чишћења улица

77310000-6 услуге садње и одржавање зелених површина

Одржавање и чишћење јавних површина на подручју општине Братунац

133-1-2-13-3-10/19

отворени поступак

1. АД "Градска чистоћа" 

2. 4401438580009

3. Братунац

1. 77.733,72 КМ

2. 12 мјесеци

3.свакодневно пружање услуга 12 мјесеци

4. 30 дна од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    25.03.2019.    
17.

50112300-6 прање аутомобила и сличне услуге

50116500-6 услуге поправака гума, укључујући монтажу и центрирање

Вулканизерске услуге и услуге прања моторних возила 

133-8-2-21/19

директни споразум

1.ЗР "Пнеуматик плус"

2. 4500854060004

3. Братунац

1.1.370,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    01.04.2019.    
18.

71320000-7 услуге техничког пројектовања

Израда  Главног пројекта опремања вишепородичног стамбеног објекта у пројекту Цеб II

133-8-2-22/19

директни споразум

1. ДОО "Арс студио"

2. 4404555200004

3. Бања Лука

1. 4.400,00 КМ

2. 30 дана

3.30 дана.

4. 30 дана од дана завршетка и примопредаје пројекта

5.

    04.04.2019.    
19.

98390000-3 остале услуге

Израда Студије оправданости и ИМП за 6 пројеката ЕПИ Братунац

133-8-2-28/19

директни споразум 

1. УГ "Wigwam"

2. 4200642770008

3. Сарајево Центар 

1.6.000,00 КМ

2.30 дана

3.30 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    28.03.2019.    
20.

71320000-7услуге техничког пројектовања

израда главног пројекта вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на градском подручју општине Братунац 

133-8-2-27/19 

директни споразум 

1. ДОО "ПРО-ВИА"

2.4402823600009

3. Бијељина

1.5.400,00 КМ

2.  45 дана

3. 45 дана

4. 30 дана од дана завршетка пројекта и испостављања рачуна

5.

    15.04.2019.    
 21.

15000000-8 храна, пиће, дуван и сродни производи

39830000-9-производи за чишћење

набавкаа и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братзунац 

133-8-1-26/19

директни споразум

1. ТР "Роле"

2.4507940590002

3. Братунац

1. 3.419,34 КМ

2.15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    12.04.2019.    
22.

18100000-0 радна одјећа, специјална радна опрема и пробор

набавка службене униформе за комуналну полицију Општинске управе Братунац  

133-8-1-25/19

директни споразум

1.ДОО "Astorija Company"

2. 4400760000003

3. Нови Град 

 1. 1.760,60 КМ

2. 60  дана

3.60 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна за испоручену робу

5.

     19.04.2019.    
23.

35811100-3 втрогасна униформа

набавка униформе и обуће за раднике ТВЈ Братунц

133-8-1-24/19

директни споразум

1. ДОО "Miltex"

2. 4400981780003

3. Бања Лука

1. 1.532,00 КМ

2.  45 дана 

3. 45 дана

4. 30 дана од дана испостављања рачуна

5.

    19.04.2019.    
24.

34100000-8 моторна возила

набавка возила за потребе Општинске управе Братунац

133-7-1-20/19

конкурентски захтјев 

1. ДОО "Тимко"

2.4600045280006

3. Брчко Дистрикт

1.32.905,98 КМ

2. 7 дана

3. 7 дана

4. 30 дана од дана испоруке робе

5.7 година од дана испоруке 

    19.04.2019.    
24.

50232100-1услуге одржавања уличне расвјете

одржавање и санација јавне расвјете на подручју општине Братунац

133-7-2-2/19

конкурентски захтјев 

1.ЗР "Дан" 

2.4508332910009

3. Братунац

1. 20.353,00 КМ

2.12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна 

5. 12 мјесеци од дана уградње

    03.05.2019.    

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници