Проведени поступци по ЗЈН за 2017. годину

Аутор Администратор дана .

Поштовани грађани,

          У складу са одредбама  Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора (Сл. Гласник БиХ бр.56/15), који је донио Савјет министара БиХ, на приједлог Агенције за јавне набавке БиХ, општина Братунац ће након доставе извјештаја о поступку јавне набавке Агенцији за јавне набавке БиХ, на овој интернет страници објављивати основне елементе уговора за поступке јавних набавки, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора.

             Објаве основних елемената уговора вршиће се на прописаном обрасцу.

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Редни број

Опис и ознака по ЈРЈН

Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму

1.назив,

2.ИД број,

3. мјесто

Основни елементи уговора/оквирног споразума 1.вриједност,

2.период трајања

3.рок извршења,

4.рок плаћања,

5.гарантни период

Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

Датум закључивања уговора/оквирног споразума

Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

Напомена

(образложење)

1.

 03121210-0   цвјетни аранжмани 

набавка и испорука природног цвијећа за потребе Општинске управе Братунац у 2017.години

 133-8-1-11/17

директни споразум

 1.СЗТР Цвјећара "Мимоза"

2.4500868100009

3.Братунац

 1.  1.450,00 КМ

2. 12 мјесеци

3. 2 дана од добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

     19.01.2017.    
2.

65000000 комуналне услуге

услуге одвоза отпада из зграде општине Братунац и ТВЈ Братунац

133-8-2-10/17

директни споразум

1. АД "Градска чистоћа" 

2.4401438580009

3. Братунац

1.   3.776.40 КМ

2.  12 мјесеци

3.  

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    01.02.2017.    
3.

60000000-8  превозне услуге

услуге превоза ученика на релацији Жлијебац-Факовићи-Жлијебац

133-8-2-12/17   директни споразум 

1. ДОО "Роћко" 

2. 4401438150004

3. Братунац

1.  1.70,00 КМ

2. 5 мјесеци

3. превоз се врши сваким радним даном 

4. 30 дана од дана испостављања сваког појединачног рачуна

5.

    01.02.2017.    
4.

34352000-9 гуме за висока оптерећења

набавка гума за грађевинску машину комбиновани ровокопач

133-8-1-13/17 

директни споразум

1.ТЗР "Пнеуматик" 

2.4508444390008

3. Братунац

1.  1.487,20 КМ

2. 10 дана

3.10 дана

4. 30 дана

5.

    30.01.2017.    

5. 

 

66510000-8  услуге осигурања

услуге осигурања радника и имовине

133-8-2-14/17 

директни споразум

1. АД "Атос осигурање"

2.4400423690006

3. Бијељина

1.   1.522,85 КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне полисе

5.

    30.01.2017.    
6.

15000000-8 храна,пиће,дуван и сродни производи 39830000-9 производи за чишћење

Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл

133-7-1-4/17

конкурентски захтјев за достављање понуде

1. ТР "Роле" 

2.4507940590002

3. Братунац

1.  15.968,10 КМ

2. 12 мјесеци

3. 24 часа од добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5. 

    08.02.2017.    
7.

50000000-5  услуге поправака и одржавања

услуге поправке грејних топова

133-8-2-17/17 

директни споразум

1.ДОО "LORENCIC"

2. 4201247330003

3. САРАЈЕВО ЦЕНТАР

1.  725,10 км

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре за пружање услуге

 

    27.02.2017.    
8.

79341000-6  услуге оглашавања 

објава јавног огласа за избор два члана Општинске изборне комисије

133-8-2-18/17 директни споразум

1.Н.И.Г.Д. "Дневне независне новине"

2. 4400848860002

3.Бања Лука

1.  500,00 КМ

2.1. дан

3. 1 дан

4. прије објаве игласа

    27.02.2017.    
9.

79341000-6  услуге оглашавања 

услуге објаве Јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е и начелника одјељења 

133-8-2-19/17

директни споразум

1. "Глас Српске" АД

2. 4401702350009

3. Бања Лука

1.  495,00 КМ

2. 1 дан

3. 1 дан

4. 1 дан 

    28.02.2017.    
10.

32552110-1 

бежични телефонски апарати

набавка бежичног телефона за потребе рада Општиснке управе Братунац

133-8-1-20/17

директни споразум

1. ДОО "КОПИТРЕЈД" 

2. 4400430120002

3. Бијељина

1. 118,00 КМ

2. 10 дана

3. 10 дана 

4. 30 дана од дана испостављања фактуре 

5.

    02.02.2017.    
10.

92220000-9   телевизијске услуге

услуге медијског праћења значајних активности и догађаја на подручју општине Братунац путем телевизије

133-4-2-16-5-12/17

преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 

1. ДОО "РТВ БН"

2. 4400330920001

3 Бијељина

1.10.256,40 КМ

2.12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. мјесечно плаћање до 5-тог у мјесецу за претходни мјесец

5.

    01.03.2017.    
11.

39715240-1  електрични уређаји за гријање простора 

набавка и испорука електричних конвектора за потребе Општинске управе Братунац

133-8-1-21/17

директни споразум

1.ДОО "Термо-клима"

2.4401161170002

3. Лакташи 

1. 4.629,73 КМ

2. 30 дана 

3. 30 дана

4. 30 дана од дана испоруке робе

5.24 мјесеца

    16.02.2017.    
12.

50112300-6 прање аутомобила и сличне услуге

50116500-6 услуге поправака гума, укључујући монтаажу и центрирање

вулканизерске услуге и услуге прања моторних возила Општинске управе Братунац

133-8-2-22/17

директни споразум 

1. ЗР "Пнеуматик плус"

2.4500854060004

3. Братунац

1. 1155,00 КМ

2.12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    17.02.2017.    
13.

30237131-6 електронске картице

набавка картица за потребе рада матичне службе 

133-8-1-23/17

директни споразум 

1. ДОО "Ланако"

2.4400853190007

3. Бања Лука 

1. 136,00 КМ

2. 5 дана

3. 5 дана

4. 30 дана од дана испостављања рчуна

5.

    16.02.2017.    
14.

66514110-0 услуге осигурња моторних возила 71631200-2 услеге техничког прегледан возила

услуге осигурања и техничког прегледа моторних возила Општинске управе Братунац

133-8-2-24/17 директни споразум

1."Атос осигурање" АД

2.4400423690006

3. Бијељина

1.5.593,47КМ

2. 12 мјесеци

3. 12 мјесеци

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    27.02.2017.    
15.

34300000-0 дјелчови и прибор за возила и њихове моторе

набавка опреме за потребе Територијалне ватрогасне јединице Братунац

133-8-1-25/17

директни споразум

1.ЗР "Аутосервис Буги"

2. 4507424580009

3. Братунац

1. 1.751.50 КМ

2.15 дана

3. 15 дана

4. 30 дана од дана испостављања фактуре

5.

 

    28.02.2017.   .
16.

71248000-8  надзор пројеката и документација

услуге надзора над израдом шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју општине Братунац

133-8-2-26/17 

директни споразум

1. ЈПШ "Шуме РС" АД

2.4400632340004

3. Соколац 

1. 4.000,00 КМ

2. до 30.06.2017.

3. до 30.06.2017.

4. 30 дана од дана примопредааје шумско-привредне основе

5.

 

    02.03.2017.    
17.

50110000-9 услуге поправљања и одржавања моторних возила и припадајуће опреме

услуге одржавања и поправке моторних возила Општиснек управе Братунац

133-8-2-27/17

директни споразум

1.ЗР "Аутосервис Голф"

2.4500848920000

3. Братунац

1. 5.910.02 КМ

2. 12 мјесеци

3. 2 дана од дана добијања сваког појединачног захтјева

4. 30 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре

5.

    20.03.2017.    

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници