Замјеник Начелника Општине

Аутор Администратор дана .

Замјеник Начелника општине

Салих Дубичић,дипл.правник

Тел: 056-410-186

Факс: 056-410-160

 

Биографија Замјеника начелника општине

Замјеник Начелника општине Братунац Салих  Дубичић рођен је 07.11.1981. год. Ожењен је и живи у Братунцу.

Средњу школу завршио је 2000 год. у Живиницама и стекао звање Машински техничар. 2015.год. дипломирао је на Универутету "Унион  Никола Тесла"  у Београду  и стекао звање Дипломирани правник.

Радио је на пословима секретара-благајника Меџилис Исламске заједнице Братунац, на пословима кредитног референта у „Islamic Relief“ Сарајево, као координатор у „BBI –bank“ Сарајево те као одговорна особа за дистрибуцију робе у ДОО.  

На конститутивној сједници СО-е Братунац, одржаној 28.11.2016. год., изабран је за Замјеника Начелника општине Братунац. 

 

Избор, дужности и престанак мандата

(1)Скупштина општине бира и разрјешава замјеника Начелника општине на приједлог Начелника општине.
(2)Замјеник Начелника општине помаже Начелнику општине  у вршењу дужности. Замјеник извршава дужности које му повјери начелник општине, замјењује га и дјелује у његово име када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.
(3)Мандат Замјеника Начелника општине  траје до краја мандата скупштине која га је изабрала.
(4)Избор, опозив и разрјешење Замјеника Начелника општине врши се по поступку предвиђеном за избор, опозив и разрјешење Предсједника скупштине и уређује се статутом и пословником.
(5)Ако мандат Начелнику општине престане прије истека времена на које је изабран, 1/3 одборника може да предложи Скупштини разрјешење Замјеника.
(6)У случају престанка мандата начелника општине прије истека времена на које је изабран у складу са изборним прописима, а замјеник је спријечен да обавља дужности или јединица локалне самоуправе нема замјеника, скупштина бира вршиоца дужности замјеника, у складу са статутом и пословником, на приједлог 1/3 одборника до избора новог начелника општине, који има све надлежности извршног органа власти у складу са Законом о локалној самоуправи.