Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Helper/DPCalendarHelper.php on line 1161

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Надлежности одјељења

Надлежности Одјељења за финансије

Аутор Администратор дана .

Одјељење за финансије обавља послове из своје надлежности руководећи се принципима транспарентности и одговорности.У оквиру Одјељења обављају се следећи послови:

 • планирање и предлагање буџета општине, годишњег буџета општине,кварталних планова буџета и мјесечног оперативног плана буџета општине,
 • припрема и израда мјесечних, периодичних и годишњих консолидованих  финансијских извјештаја у складу са Правилником о начину извјештавања и МРС РС за јавни сектор,
 • давање препорука буџетским корисницима за израду приједлога кварталних и мјесечних финансијских планова,
 • вођење пореског књиговодства,
 • праћење провођења и извршења буџета према усвојеним актима, праћење рализације буџета и извјештавање прописано законима, правилницима, уредбама, наредбама и другим актима Владе и Скупштине РС на мјесечном,кварталном,полугодишњем и годишњем нивоу,
 • наплата и контрола наплате изворних прихода општине путем посебних евиденција задужења и раздуживања по обвезницима,
 • планирање рада одјељења,обуке запослених,кориштења годишњих одмора и осталих активности које доприносе успјешној организацији рада,
 • организовање и провођење послова локалног трезора општина,
 • отварање и вођење рачуна који улазе у систем Јединственог рачуна трезора,
 • обједињавње средстава у систему ЈРТ укључујући буџетска средства која чине јавни приходи,текући капитални грантови из земље и иностранства,трансфери примљени од других буџетских корисника,примици од финансијске имовине и задуживања,римици за нефинансијску имовину као и приходе буџетских корисника и средстава од осталих финансијских трансакција,
 • извршавање обавеза, исплате или преноси средстава у име и за рачун буџетских корисника,исплате и преноси средстава по основу кредитног задужења,
 • вођење главне књиге трезора и система извјештавања у складу са буџетским прописима Републике и Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор,
 • вођење интерних и екстерних контролних поступака и поступака у управљању средствима,дугом и рачуноводством у складу са општеприхваћеним стандардима којим се обезбеђује законито,ефикасно,ефективно,одговорно и транспарентно управљање јавним средствима,
 • вођење информатичких и функционалних поступака за управљање финансијским информацијама,
 • провођење правила књиговодственог евидентирања-у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор,
 • обрада података у Главној и помоћним књигама трезора,
 • усаглашавање обавеза и потраживања,
 • обрачуни и исплате свих врста личних примања запослених,изабраних и именованих лица,радних тијела и комисија,привремено и уговорно ангажованих лица,
 • подношење прописаних пореских пријава,статистичко извјештавање на мјесечном,кварталном и годишњем нивоу, као и вођење службене евиденције о примањима на прописан начин,
 • израда и предлагање аката чији је доносилац Начелник општине и Скупштина општине,
 • провођење и евидентирање свих финансијских трансакција општине и корисника буџетских средстава, контрола финансијског пословања корисника буџетских средстава, вођење службене евиденције из своје надлежности и израда, усаглашавање и подношење различитих врсте извјештаја и пријава,
 • управни и неуправни поступци из надлежности Одјељења и предлагање аката по истим, издавање увјерења, потврда и других аката из службених евиденција из своје надлежности, као и сви други послови који законом или другим актима буду стављени у надлежност Одјељења.