Надлежности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Аутор Администратор дана .

  • руководи радом Одјељења у складу са Законом, Статутом СО-е и другим прописима и одговоран је за рад Одјељења,
  • организује рад Одјељења,
  • доноси и потписује решења и друге акте из надлежности овог Одјељења,
  • сачињава информације о стању у области урбанизма, просторног уређења и стамбено комуналних послова и о томе обавештава Начелника општине,
  • учествује у припреми нацрта одлука, односно општих аката које Начелник општине предлаже Скупштини на усвајање, а које су у надлежности овог Одјељења,
  • врши оцјену рада службеника Одјељења кроз надзор, вредновање рада и успјешност вршења послова у оквиру сваког радног мјеста и даје предлоге за напредовање и кажњавање службеника одјељења,
  • предлаже измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста за одјељење којим руководи,
  • врши друге послове из дјелокруга рада одјељења.