ОГЛАС О ПРОДАЈИ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 67. Статута општине Братунац („Службени Гласник општине Братунац“, број 10/17), Одлуке о начину и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта за изградњу стамбено-пословног објекта у Братунцу („Службени гласник општине Братунац “, број 3/19), Начелник општине Братунац расписује:
 
 О Г Л А С 
О ПРОДАЈИ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ  ОБЈЕКТА 
 
 
I  НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ВЛАСНИКА НЕПОКРЕТНОСТИ
 
Општина Братунац, ул.Светог Саве бр.260, 75 420 Братунац 
 
II  ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
 
Општина Братунац, путем усменог јавног надметања (лицитације), продаје градско грађевинско земљиште у Братунцу ради  изградње стамбено-пословног објекта за вишепородично становање, означено као к.п.бр.1775/9 – земљиште уз ванпривредну зграду, површине 183 м2 и кп.бр.1775/9 – пословна зграда у ванпривреди, површине 421м2, укупне површине 604 м2, уписане у КО Братунац, у ЛН. бр.1887, у посједу општине Братунац у дијелу 1/1. 
Предметно земљиште налази се у III зони и има могућност прикључка на градску водоводну, канализациону, телекомуникациону и електродистрибутивну мрежу.  
 
 
Текст Огласа може се преузети ОВДЈЕ 
 
Пријава за учешће у поступку продаје ОВДЈЕ