ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У ОПШТИНСКУ УПРАВУ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу члана 77 и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр.97/16), члан 7. Став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Сл.Гласник РС“ бр.42/17)  члана 31. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Братунац (Сл.Билтен општине Братунац бр.7/17, 1/18 и  5/19) и члана 67. Статута општине Братунац („Службени Гласник општине Братунац“ бр.10/2017), Начелник општине Братунац расписује:
 
Ј А В Н И     К О Н К У Р С
ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ
 У ОПШТИНСКУ УПРАВУ БРАТУНАЦ
 
 
I - Расписује се Јвни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Братунац на неодређено вријеме за радна мјеста:
1. Комунални полицајац..................................................................................................... 1 извршилац
2. Урбанистичко-грађевински инспектор .......................................................................... 1извршилац
3. Стручни сарадник за пружање помоћи грађанима 
при подношењу захтјева у шалтер сали и послове архиве............................................ 1 извршилац
4. Возач-руковаоц грађевинским машинама.....................................................................1 извршилац
5. Радник на одржавању чистоће.......................................................................................1 извршилац
 
 
Текст Јавног конкурса може се преузети ОВДЈЕ 
 
Пријава на Јавни конкурс може се преузети ОВДЈЕ