ЗАКЉУЧАК О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ДАНЕ РЕПУБЛИЧКИХ ПРАЗНИКА У ЈАНУАРУ

Аутор Оља Чучић дана .

Број:02-020-372/19

Дана,23.12.2019.године

                                                                                                         

На основу члана 5.тачка 3.Закона о празницима Републике Српске („Службени Гласник Републике Српске“ бр.432/07), члана 59. и 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“ бр.97/16) и члана 67.Статута општине Братунац („Службени Гласник општине Братунац“ бр.10/2017), Начелник општине Братунац доноси:

                                                                              ЗАКЉУЧАК

о радном времену у дане републичких празника у мјесецу јануару 2020.године

                           Члан 1.                                  

(1) На дан републичког празника Нове године 01.01.2020.године на подручју општине Братунац не раде занатско-предузетнички и трговински објекти, осим правних лица и предузетника наведених у члану 2.став 3. и члану 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и занатско предузетничким радњама на подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/11) и то:

-правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача и продаје истих а не налазе се у стамбено пословном објекту

- трговински објекти са претежно прехрамбеном робом у кругу аутобуске станице као и бензинске пумпне станице

-трговински објекти,типа „драгстор“

-трговина на мало погребном опремом

(2) На дан 02.02.2020.године, мимо члана 2.став 3. и члана 5. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и занатско предузетничким радњама на подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/11), ,ради задовољења неопходних потреба грађана за снабдијевање основним животним артиклима и других потреба у времену од 07.00 до 15.00 часова, могу да раде:

  • продајни објекти који се баве трговином на мало месом и производима од меса (месаре);
  • продајни објекти у којима се обавља трговина на мало цвијећем (цвјећаре);
  • продајни објекти у којима се обавља трговина на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима у власништву самосталних предузетника и привредних друштава;
  • предузетници који се баве пружањем фризерских и других третмана за уљепшавање.
  • продајна мјеста АД „Лутрија РС“ Бања Лука

(3) Радно вријеме на дан 09.01.2020.године регулише се Одлуком Владе Републике Српске у складу са законом.

Члан 2.

За вријеме трајања републичких празника Нове Године (01. јануар 2020. године и 02. јануар 2020. године), а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужни су да раде: ватрогасна јединица, здравствене установе и предузећа за снабдијевање водом,електричном енергијом и за превоз путника.


           Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана обавезни су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.

            Апотеке и ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичкихпразника.

Члан 3.

Овај Закључак се не односи на привредне субјекте који се баве угоститељском дјелатношћу, чије је радно вријеме регулисано чланом 6. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката и објеката забаве и игара на срећу на територији општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.5/13 и 5/17.)

Члан 4.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном Гласнику општине Братунац.

                                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                           Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш.с.р.