НАРЕДБA О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Број: 02-020-137/20
Дана, 16.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. И 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19) и чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о регулисању рада трговинских,угоститељских, занатских, услужних и других објеката
на територији општине Братунац
 
 
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:
1. Забрањује се рад дјечијим играоницама, фитнес центрима (фитнес, боди билдинг клубовима, теретанама и сличним облицима организовања), свадбеним салонима и свечаним салама до даљњег.
2. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до даљњег, и то:
- угоститељским објектима свих категорија,
- трговинама и трговачким центрима, 
-услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси службе,
-пијаци у Братунцу –само за предузетнике регистроване на подручју општине Братунац и домаће пољопривредне произвођаче са подручја општине Братунац. Забрањена продаја од стране  лица који долазе са територија других општина и градова.
--трговине прехране/роба широке потрошње и трговине сточне хране
- трговинским објектима врсте драгстор
2. Субјектима који обављају дјелатност прозводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа)-од 07,00 до 20,00 часова-с тим да се у периоду од 18,00 до 20,00 часова врши шалтерска продаја.
3. Пољопривредне апотеке-без промјена радног времена
4. Хотели, мотели и хостели могу пружати услуге у свом простору од 07,00 до 18,00 часова.
5.Трговине прехране/роба широке потрошње и угоститељски објекти у оквиру бензинске пумпе од 07,00 до 18,00 часова;
Члан 2
Рад у субјектима из члана 1. организовати уз предузимање сљедећих мјера:
- Ограничити број људи до 50 максимално  који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити;
- Испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар;
- У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене;
Члан 3.
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
Члан 4.
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
Члан 5.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
                                                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                         Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.