НАРЕДБА о забрани јавних окупљања на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-141/20
Дана, 20.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 20.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о забрани јавних окупљања на подручју општине Братунац
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:
1. Забрањује се јавно окупљање више од пет (5) лица у периоду од 07,00 до 18,00 часова на свим јавним површинама на подручју општине Братунац,на шеталишту у центру, на Градском споменику, на Рајској плажи,, на спортским теренима, на свим излетиштима поред ријеке Дрине као и осталим регистрованим излетиштима на подручју општине Братунац.. 
2. Забрањује се било која врста окупљања у периоду од 18,00 до 07,00 часова на локацијама наведеним у претходној тачки.
Члан 2
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција, у сарадњи са Полицијском станицом Братунац, да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте и предузме одоговарајуће мјере из своје надлежности у складу са важећим законским прописима.
Члан 3.
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
Члан 4.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
                                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.