ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА САМОСТАЛНЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА ЗА ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Број: 02/1-30-сл./20
Дана, 24.03.2020.год
 
 
У вези са спровођењем поступака регистрације предузетника, а у складу са препорукама и превентивним мјерама Владе Републике Српске на заштити становништва од ширења вируса корона, као и очекиваног повећаног броја захтјева за привремени престанак обављања дјелатности због забране односно ограничења за пословање у тренутној ванредној ситуацији, у складу са смјерницама Министарства привреде и предузетништва Републике Српске, достављамо следеће обавјештење:
 
1. Захтјеве за привремени престанак обављања предузетничке дјелатности предузетници су дужни достављати путем поште на адресу:
 Општина Братунац
   Одјељење за привреду и друштвене дјелатности (за приватно предузетништво)
   Трг Милоша Обилића бр. 8
 
2. Приликом подношења захтјева за привремени престанак, а у циљу смањења административних корака и социјалних контаката, подносиоци захтјева нису у обавези да достављају увјерење да немају неплаћених новчаних казни, трошкова принудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања и копију личних докумената.
 
3. Поред периода привременог престанка, у зависности од изражене воље подносиоца, у напомени захтјева навести да се захтјев подноси усљед више силе.
 
Инструкције за попуњавање захтјева:
У предмету захтјева означити са [x] промјена података предузетника.
Обавезно попунити податке у дијелу Идентификација предузетника (страна 1.захтјева),
Као сврху промјене навести привремени престанак обављања дјелатности усљед више силе
У дијелу Лични подаци предузетника (страна 1.захтјева) навести адресу пребивалишта
На страни 4.тачка 12.захтјева означити са Х привремени престанак и виша сила као разлог
Навести датум престанка (Најкасније на дан подношења захтјева.Није дозвољена одјава са датумом који је истекао. У случају више силе захтјев се може доставити у року од 30 дана од дана њеног настанка)
Навести датум наставка, у зависности од изражене воље
Обавезно потписати захтјев
 
4. Рјешења донесена у поступцима регистрације предузетника, Одјељење за привреду ће достављати путем поште на адресу коју ће подносиоци навести у захтјеву.
 
5. Административну таксу у износу од 12,00 КМ треба купити на шалтеру поште и налијепити на захтјев. У случају да у пошти нема таксених марки, уплату извршити жирално на:
-текући рачун:562-009-809-3322997
-врста прихода:722 121
-општина:015
-Сврха: Административна такса
-Прималац.ОЈП Братунац
-буџетска организација:9999999
 
6. Образац захтјева може се преузети путем линка opstinabratunac.com/zahtjevi
 
7. Све остале информације предузетници могу добити путем телефона на број:056/420-373.
     
Образац Зхтјева за привремени престанак обављања предузетничке дјелатности може се преузети ОВДЈЕ
 
  С поштовањем,
 
 
                                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
                                                                                     Мр.сц.Шевко Карић,дип.инг.грађ.