ЗАКЉУЧАК о стављању ван снаге Наредбе о уклањању чамаца са ријеке Дрине на територији општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-152-2/20
Дана, 21.05.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20 на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 21.05.2020.године, Начелник општине доноси:
 
 
ЗАКЉУЧАК
о стављању ван снаге Наредбе о уклањању чамаца са ријеке Дрине
на територији општине Братунац 
 
 
Члан 1.
 
Овим закључком ставља се ван снаге Наредба о уклањању чамаца са ријеке Дрине на територији општине Братунац бр.02-020-152/20 од 30.03.2020.године са даном 21.05.2020.године.
 
Члан 2 .
 
 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
   
 
                                                                                                                                       Командант штаба
                                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                          Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.