НАРЕДБA о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153-4/20
Дана, 25.05.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), Закључка Републичког штаба бр.38-3/20 од 22.05.2020.године и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 25.05.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других
објеката на територији општине Братунац
 
Члан 1.
 
Ограничава се рад од 06,00 до 23,00 часа у периоду од 25.05. до 08.06.2020. године сваким радним даном и у дане викенда и то:
- Угоститељским објектима за исхрану, пиће и смјештај 
- Угоститељским објектима за исхрану и пиће са сједиштем у мјесту Красанпоље,локалитет Рајска плажа
- Приређивачима игара на срећу
 
Члан 2.
 
Трговинске и занатско предузетничке радње враћају се на редован режим рада прописан Одлуком о одређивању радног времена трговинским и занатско предузетничким радњама на подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/2011). 
 
Члан 3.
 
Рад у субјектима из члана 1.  и 2. организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 
Члан 4.
 
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 
Члан 5.
 
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 4. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
 
                                      
 Члан 6.
 
Даном доношења ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба бр.02-020-153-2/20 од 11.05.2020.године и бр.02-020-153-3/20 од 15.05.2020.године
.
Члан 7.
 
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“
 
 
                                                                                                                                     Командант штаба  
                                                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНE
                                                                                                                     Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.