ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Аутор Оља Чучић дана .

Број:02-020-189/20

Братунац,22.06.2020.год.            

На основу члна 82. Став (3) Закон о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС бр. 97/16 и 36/19), члана 67. Статута општине Братунац (Сл.Гласник општине Братунац бр.12017) , члана 12 став (3) Одлуке о начину одабира пројеката невладиних / непрофитних организациј0/а по ЛОД методологији („Сл.Билтен општине Братунац“ бр.4/18 ) Начелник општине   д о н о с и:

О Д Л У К У

О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

 

Члан 1.

На основу расписаног Јавног пoзива oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa / нeвлaдиним oргaнизaциjaмa зa прeдajу приjeдлoгa прojeкaтa бр.02-020-189/20, објављеног на веб страници општине Братунац дана 06.05.2020.год., проведеног поступка оцјене пројектних приједлога и утврђеног приједлога одлуке о расподјели средстава од старне Комисије за oцjeну прojeктних приjeдлoгa, из буџетских средства намијењених за финансирање ОЦД издвојиће се 163.038,62 КМ за финансирање следећих пројеката:

Редни                                      број на ранг листи

НАЗИВ ОЦД

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Укупан буџет пројектног приједлога

1.

КУД „МОСТ „ БРАТУНАЦ

„Игром и пјесмом сачувајмо наше културно наслеђе“

22.960,62

2.

ПЛАНИНАРСКО УДРУЖЕЊЕ „КИК“БРАТУНАЦ

„Маркација планинарских стаза  на Кику“

2.970,00

3.

КК „БРАТУНАЦ ТРБ“

„Развој и популаризам кошарке у Братунцу“

64.500,00

4.

ББК“МАУНТИН БИКЕ“ БРАТУНАЦ

„Промоција туризма и бициклизма у општини Братунац

6.805,00

5.

УГ „СУПЕР У“БРАТУНАЦ

„Из Братунца у свијет „

4.685,00

6.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ФАГУС“

„Чистији Братунац-здравији МИ“

3.200,00

7.

УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА ДИЈАБЕТЕСОМ

„Сва лица дијабетеса“

5.340,00

8.

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЖРТАВА РАТА

„Подршка социјалном укључивању жена жртава рата“

5.145,00

9.

УЖ „ЈАДАР“ КОЊЕВИЋ ПОЉЕ

„Развој руралног туризма у сврху одрживог развоја“

3.885,00

10.

УДРУЖЕЊЕ „БЕБАЦ“ БРАТУНАЦ

Проблеми стерилитета и психолошка помоћ

6.408,00

11.

УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ХЕНДИКЕПИРАНЕ ДЈЕЦЕ“ЛЕПТИР“

„Социјално укључивање дјеце и младих са посебним потребама“

12.980,00

12.

ЦРВЕНИ КРСТ БРАТУНАЦ

„Подршка социјалном укључивању лица у стању социјалне потребе“

8.080,00

13.

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА БРАТУНАЦ

„Подршка социјалном укључивању старих лица“

16.080,00

Члан 2.

Финансирање пројеката из члана 1. ове Одлуке извршиће се из средстава буџетом планираних на позицији 415200 – грантови непрофитним субјектима (средства за организације цивилног друштва/невладине организације) у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности.

Члан 3.

На основу ове Одлуке Начелник општине ће закључити Уговор о финансирању пројекта са ОЦД којим ће се уговорити права, обавезе и одговорности, начин провођења одобреног пројекта, начин праћења намјенског трошења средстава и др.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб страници општине Братунац www. opstinabratunac.com.

                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                            Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш. с.р.