ЈАВНИ ОГЛАС О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УСКЛАЂИВАЊА И РЕГИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНСКИХ РЕДОВА ВОЖЊЕ ЗА 2021/2022

Аутор Оља Чучић дана .

Број: 02/1-345-5/21

Дана, 26.01.2021.год.

На основу члана 25. Став 2.и члана 27.став 2.Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске „ бр.47/17) и члана 5.Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње („Службени Билтен општине Братунац“ бр.2/2018),Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општинске управе Братунац,расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С

O ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УСКЛАЂИВАЊА И РЕГИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНСКИХ РЕДОВА ВОЖЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИОНИ ПЕРИОД 2021/2022

            Обавјештавамо превознике који обављају линијски превоз лица на подручју општине Братунац да почиње поступак усклађивања и регистрације редова вожње општинских аутобуских линија за 2021/2022.годину.

                 За усклађивање је потребно доставити:

  1. Захтјев за усклађивања са подацима о превознику( тачна адреса, број телефона,е-mail адреса, име и презиме директора предузећа и контакт телефон ).
  2. Важеће лиценце превозника ( овјерене фотокопије)
  3. По један примерак оверене копије регистрације привредног друштва, односно за предузетника овјерене дозволе за рад
  4. Овјерен уговор о кооперацији од стране свих коопераната( само за редове који се одржавају у кооперацији)
  5. Редове вожње према следећем:
  • Списак старих редова вожње у 5 (пет) примјерака
  • Списак старих редова вожње са приједлогом промјена у 5 (пет) примјерака
  • Приједлоге нових редова вожње према обрасцу у правилнику у 5 (пет) примјерака

Све наведено треба бити овјерено.

      Редови вожње морају бити усаглашени са Правилником о усклађивању и регистрацији редова вожње и Даљинаром са минималним временима вожње на општинским аутобуским линијама.

      На предлозима редова вожње обавезно назначити да ли је предметни предлог стари са промјеном или нови ред вожње. Погрешно декларисани предлози биће сагласно Правилнику санкционисани.

      Сву тражену документацију потребно је доставити Општинској управи , Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Братунац на адресу ул. Трг Милоша Обилића 8, 75420 Братунац или у писарницу општине Братунац (шалтер бр.1), најкасније до 26.фебруара 2021.године до 15 часова.

      Документа се достављају у запечаћеној коверти на којој треба писати „ За усклађивање редова вожње –не отварати“.

      Сви непотпуни и неблаговремено поднети захтјеви за усклађивање редова вожње неће се узети у разматрање.

      Овај оглас ће бити објављен на интернет страници општине Братунац и на огласној табли општинске управе Братунац.

                                                                                                                          в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                                     Мр.сц. Шевко Карић,дипл.инг.грађ. с.р.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници