Усвојена Одлука о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних организација по ЛОД методологији

Аутор Оља Чучић дана .

На основу члана 36. Статута Општине Братунац (“Службени гласник општине Братунац”, број 10/17 )Скупштина општине Братунац на 13.редовној сједници одржаној дана 29.06. 2018. године, доноси

                                                                                                                                

О Д Л У К У

О НАЧИНУ ОДАБИРА ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ/НЕПРОФИТНИХ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ЛОД МЕТОДОЛОГИЈИ

 

IОПШТЕ ОДРЕДБЕ

  Члан 1.

            Овом Одлуком утврђује се садржај и поступак Јавног позива, критерији и начин оцјењивања, као и праћење реализације пројеката невладиних/непрофитних организација који ће се финансирати из Буџета Општине Братунац (у даљем тексту Општина )

Члан 2.

            Средства из Члана 1. ове Одлуке додјељују се за пројекте:

ñ  Удружењима (Удружење - сваки облик добровољног повезивања више физичких или правних особа ради унапређења и остваривања неког заједничког или општег интереса или циља, у складу са Уставом и Законом, а чија основна сврха није стицање добити),

ñ  Фондацијама (Фондација - правна особа која нема своје чланство, а циљ њеног оснивања је управљање одређеном имовином у општем или заједничком интересу).

            Апликанти морају задовољити сљедеће опште услове:

ñ  да су основани и регистровани у БиХ,

ñ  да су вођени од стране држављана БиХ,

ñ  да своје активности реализују на подручју општине Братунац,

ñ  да су пројекти намијењени грађанима општине Братунац,

ñ  да се пројекти односе на области које је општина Братунац одредила као приоритетне према стратешким документима,

ñ  да не обављају активности у име политичких партија.

 

II – ЈАВНИ ПОЗИВ

Члан 3.

            Средства из Буџета Општине додјељују се искључиво на основу Јавног позива којег објављује Начелник Општине.

            Јавни позив садржи:

 1. назив органа који расписује Јавни позив,
 2. учеснике позива,
 3. рокове за достављање документације,
 4. доступност образаца – са упутствима за пријаву пројеката,
 5. начин испуњавања образаца – у електронској форми,
 6. териториј на којем пројекти морају бити реализовани,
 7. приоритетне области на које се позив односи,
 8. број пројеката које удружење може кандидовати,
 9. период реализације пројеката,
 10. висина средстава која се додјељују по пројекту,
 11. назив тијела за оцјењивање пројектних приједлога,
 12. рокове и начине објављивања резултата проведеног Јавног позива.

III – ПОСТУПАК ЈАВНОГ ПОЗИВА

Члан 4.

            Јавни позив се објављује у средствима информисања i na web-страници Oпштине www.opstinabratunac.com

            Јавни позив остаје отворен 28 дан од дана објављивања у средствима информисања.

            Обрасци са упутствима за пријаву пројеката постављају се на web-страници Општине.

Члан 5.

            Апликанти пројектни приједлог достављају путем протокола Општине и искључиво путем пријавног обрасца.

            Пријава треба садржавати:

 1. образац са списком документације за провјеру,
 2. преглед буџета,
 3. логички оквир рада,
 4. план активности и промоције,
 5. план потрошње,
 6. административни подаци о апликанту,
 7. финансијска идентификациона форма,
 8. изјава о подобности,
 9. наративни буџет,
 10. приједлог пројекта.

Удружења која се пријављују на Јавни позив дужна су доставити додатну документацију:

 1. рјешење о регистрацији за апликанта и партнера ако постоји (оригинал или овјерена копија рјешења),

 1. идентификациони број,
 2. овјерену фотокопију личне карте овлаштене особе,
 3. описни извјештај о реализованим пројектима за претходну годину за раније основане     организације,односно програм рада за текућу или наредну годину за новоосноване организације
 4. увјерење о измиреним пореским обавезама (оригинал или овјерена копија пореске управе),

          

 1. увјерење о измиреним доприносима за запослене, ако има запослених у организацији (ако нема запослених приложити изјаву да нема запослених ),

 1. завршни годишњи финансијски извјештај за претходну годину (биланс стања и биланс успјеха),осим ако је удружење регистровано у години

објављивања Јавног позива,

 1. подаци о особама које реализују пројекат (краћи ЦВ са доказима)
 2. други документи који могу бити релевантни.

           

            Апликант може тражити укупан износ вриједности пројекта или дио недостајућих средстава, што је дужан назначити у захтјеву.

Члан 6.

            Пројекти који се неће финансирати:

 1. пројекти удружења која нису извршила своје обавезе по раније одобреним пројектима финансираним из буџета Општине,
 2. пројекти који се искључиво односе на једнократне манифестације, осим у   случајевима када су дио трајнијег и свеобухватнијег пројекта,

 1. пројекти који се односе на повремене конференције, осим ако су неопходне за успјешну имплементацију пројекта,

 1. пројекти који се односе на финансирање редовних активности подносиоца пројектног   приједлога или њихових партнера

 1. пројекти који се базирају на инвестиционим улагањима, адаптацији или изградњи капиталних објеката, или на куповину опреме осим ако је неопходна за успјешну имплементацију пројекта,

                      

 1. пројекти којима је предвиђен дио административних трошкова

           (људски ресурси, путовања/превоз, канцеларијски трошкови) већи од 20 % од укупних трошкова пројекта,

 1. пројекти који представљају индивидуална спонзорства/стипендије за школовање или за учествовање у радионицама,семинарима,конференцијама,

конгресима, тренинг курсевима,

 1. пројекти који су усмјерени према вјерским циљевима и активностима,
 2. пројекти који су усмјерени према политичким активностима,
 3. пројекти који су намијењени за искључиву добит појединца,
 4. пројекти који се заснивају на додјељивању средстава трећој страни.

            Пројектни приједлози с непотпуном документацијом и достављени изван предвиђеног рока неће бити разматрани ни финансирани.

IV – КРИТЕРИЈИ И НАЧИН ОЦЈЕЊИВАЊА ПРОЈЕКАТА

Члан 7.

            Комисију Рјешењем именује Начелник Општине. Комисију чине предсједник и четири члана. Састав Комисије чине: два службеника Општине која раде на пословима сарадње са организацијама цивилног друштва, два представника радних тијела Скупштине општине Братунац која сарађују са организацијама цивилног друштва и један представник из реда организација цивилног друштва.

            Члана Комисије из реда организација цивилног друштва предлаже општинска служба надлежна за рад с невладиним организацијама и то након демократски проведеног одабира представника организација цивилног друштва.

            Надлежна општинска служба на исти начин ће одабрати и замјеника представника из реда организација цивилног друштва, како би свим организацијама било омогућено аплицирање на Јавни позив, а да чланови Комисије не би били у сукобу интереса.

            Комисија ће бити именована на период од годину дана.

Члан 8.

            Комисија за оцјењивање и одабир пројеката ће, након провјере да ли пројекти задовољавају административно-техничке услове из чланова 5. и 6. ове Одлуке, оцијенити пројекте на начин прописан у члановима 9. и 10. ове Одлуке.

Члан 9.

            Комисија вреднује приједлоге пројеката према критеријима с припадајућим бројем бодова.

            а) Финансијски и оперативни капацитет:

ñ  искуство апликанта и његових партнера у управљању пројектима,

ñ  стручни капацитети апликанта и   његових партнера (посебно познавање питања на које се пројекат односи),

ñ  управљачки капацитети подноситеља приједлога и партнера (укључујући особље, опрему и способност за управљање буџетом пројекта)

            б) Релевантност :

ñ  релевантност пројекта у односу на циљ, један или више приоритета јавног позива,

ñ  јасна дефинисаност и стратешки одабир учесника укључених у пројекат (посредници, крајњи корисници, циљне групе),

ñ  јасна дефинисаност потреба циљних група и крајњих корисника, те да ли их пројекат третира на прави начин,

ñ  посједовање додатних квалитета пројекта, као што су иновативни приступ и модели добре праксе,

ñ  приједлог пројекта заговара модел политике базиран на правима и има утицаја на подређене групе (промоција равноправности полова и оснаживање жена, заштита околине, међунационална сарадња, проблематика омладине итд).

         ц) Методологија:

ñ  компетентност мјера плана активности и предложених активности одговарајуће, практичне и досљедне циљевима и очекиваним резултатима,

ñ  конзистентност цјелокупног дизајна пројекта (а нарочито, да ли одражава анализу уочених проблема, могуће вањске факторе),

ñ  задовољавајући ниво укључености и ангажирања партнера у реализацији пројекта,

ñ  објективно мјерљиви индикатори резултата активности (да ли је и један од индикатора гендер сензитиван или гендер индикатор)

         д) Одрживост:

ñ  конкретан утицај активности предвиђених пројектом на циљне групе,

ñ  вишеструки утицај пројекта (укључујући могућност примјене на друге циљне групе или провођење у другим срединама и/или продужавање ефеката активности као и размјене информација о искуствима са пројекта),

ñ  одрживост институционално очекиваних резултата предложених активности (да ли ће структуре које омогућују да се активности наставе постојати на крају пројекта,   да ли ће постојати локално “власништво” над резултатима пројекта),

ñ  одрживост предложених очекиваних активности (ако је могуће, навести какав ће бити структурални утицај проведених активности – нпр. да ли ће доћи до побољшања правне регулативе, метода и правила понашања итд.),

ñ  вјероватност утицаја очекиваних дугорочних резултата на локалне економске услове и/или квалитет живота у циљним подручјима.

       е) Буџет и рационалност трошкова

ñ  однос између процијењених трошкова и очекиваних резултата,

ñ  предложени трошкови неопходни за имплементацију пројекта,

ñ  јасност буџета, укључује ли и наративни дио (омогућена оправданост за техничку опрему), испоштованост принципа према којем административни и трошкови особља не прелазе 20% укупних трошкова, родна осјетљивост буџета, примјењивост, приложене биографије и описи радних мјеста.

Члан 10.

            Сваки члан Комисије додјељује бодове од 1 до 5 за сваки од критерија појединачно. Коначна оцјена бодова представља укупан број бодова свих чланова Комисије.

Пројекти који не испуњавају један или више општих критерија не узимају се у разматрање.

Општи критерији подразумијевају:

ñ  достављање пројекта у назначеном року,

ñ  потпуну и валидну документацију,

ñ  оправдан утрошак средстава за раније одобрене пројекте,

ñ  реализацију свих активности на територији општине Братунац.

            Комисија коначну оцјену сваког пројекта врши на обрасцу за Комисију који је саставни дио ове Одлуке.

Члан 11.

            Комисија Начелнику Општине подноси извјештај о раду, као и приједлог за финансирање пројеката по областима дјеловања са износом средстава и висином бодова, као и разлозима за неуврштавање појединих пројеката за финансирање средствима из Буџета Општине.

Члан 12.

            Комисија доноси приједлог Одлуке о расподјели средстава на основу бодовања пројеката у складу с чланом 9. ове Одлуке.

            Комисија је приједлог Одлуке о расподјели средстава Начелнику Општине дужна доставити најкасније мјесец дана од дана окончања Јавног позива.

            Одлуку о расподјели средстава доноси Начелник Општине.

            Одлука о расподјели средстава с табеларним приказом свих удружења биће објављена на веб страници www.opstinabratunac.com и биће достављена свим учесницима у пројекту појединачно.

V – УГОВОРИ СА АПЛИКАНТИМА

Члан 13.

            Након доношења Одлуке о расподјели средстава, Начелник Општине са одабраним корисницима средстава закључује Уговор који садржи права, обавезе и одговорности, начин праћења провођења одобреног пројекта, начин праћења намјенског трошења средстава, те елементе наративног и финансијског извјештавања о провођењу пројекта.

            Средства ће бити дозначена након потписивања уговора, једнократно или у ратама, у складу с приливом буџетских средстава Општине.

Члан 14.

            Апликанти којима су додијељена средства дужни су доставити наративни и финансијски завршни извјештај, односно периодични извјештај, што зависи од дужине трајања пројекта и висине додијељених средстава.

            Рокови за достављање извјештаја биће утврђени у Уговору.

Члан 15.

            Реализацију пројеката прати Тим за реализацију пројеката којег именује Начелник Општине.

            Тим је састављен од два службеника Општине која директно раде на пословима сарадње са организацијама цивилног друштва.

            Праћење се заснива на информацијама добијеним у наративним и финансијским извјештајима и на основу теренских посјета.

 

VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у Службеном гласнику општине Братунац.

Члан 17.

            Даном ступања на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о критеријима,начину и поступку расподјеле средстава удружењима грађана.

.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Број:   01-022-60/18                                                                                                        

Братунац,29.06.2018.г.                                                                                                    Ћазим Јусуповић   с.р.

                                                                    

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници