ЈАВНИ КOНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БРАТУНАЦ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу члана  78. Став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр.97/16), члан 7. Став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Сл.Гласник РС“ бр.42/17)  члана 31. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Братунац (Сл.Билтен општине Братунац бр.7/17 и 1/18) и члана 67. Статута општине Братунац (Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), Начелник општине Братунац расписује:
 
Ј А В Н И     К О Н К У Р С
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
БРАТУНАЦ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ
 
 
I - Расписује се Јвни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Братунац на неодређено вријеме за радна мјеста:
1. Самостални стручни сарадник за финансије и рачуноводство ............. .................... 1извршилац
2. Комунални полицајац...................................................................................................... 1 извршилац
3. Ватрогасац-возач..............................................................................................................2 извршиоца
 
Текст јавног конкурса може се преузети ОВДЈЕ
 
Образац  Пријаве на Јaвни конкурс може се преузети ОВДЈЕ