ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Аутор Оља Чучић дана .

06.02.2019.god.

Broj: 02/1-30-15/19

На основу стратешких циљева утврђених у Стратегији развоја општине Братунац који се односе на подстицаје за пољопривредну производњу  и на основу Споразума закљученог између Општине Братунац и НВО „Царитас Швајцарске“, број:02/1-30-15/19  којим су осигурана донаторска средства од стране  „Царитас Швицарске“ 1/3, Општине Братунац 1/3 и властитог учешћа корисника 1/3, у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Братунац, Начелник општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за предају захтјева за додјелу двадесет (20) пластеника површине 100 м2 са додатном опремом уз суфинансирање пројекта

1.   ПРАВО УЧЕШЋА

Право на учешће у Пројекту имају незапослене особе, првенствено млади и жене са подручја општине Братунац које посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице као и земљиште уступљено на кориштење или у закуп у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.

2.  УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Подносилац захтјева треба да испуњава слиједеће услове:

 1. да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
 2. да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената у општини Братунац  или ће покренути поступак уписа, а што ће потврдити овјереном изјавом да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената прије додјеле пластеника,
 3. да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или посједник пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу, а које се налази у непосредној близини стамбеног објекта у којем станује,
 4. да  има могућност наводњавања пластеника,
 5. да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом,
 6. да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од   два дана.
 7. предност приликом одабира ће имати корисници који у претходних 5 година нису остварили право на добијање пластеника

Општина Братунац и Царитас Швајцарске су носиоци активности везаних за реализацију Пројекта.

3. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Критерији за бодовање подносиоца захтјева:

а)      погодност властитог земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања

(утврђује Комисија за додјелу пластеника на лицу мјеста),  1-3 бода,

-          слаби услови (велики нагиб, удаљеност од куће више од 200 м) 1 бод

-          добри услови (релативно велики нагиб, удаљеност од куће до 100 м) 2 бода,

-          јако добри услови (благи нагиб, близу куће, добар приступ) 3 бода. 

Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за пластеничку производњу (нпр.велики нагиб, величина парцеле и сл.) или немају могућности за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање. 

б)     додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:

 • подносилац захтјева незапослен (вријеме проведено на бироу за запошљавање), од 1-4 бода,                                            

- од 0-3 год.                            1 бод,

- од 3-6 год.                            2 бода,

- од 6-10 год.                          3 бода,

- више од 10 год.                      4 бода,

- за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање – 1 бод,

-  за сваког издржаваног члана породице (незапослене особе које се не налазе  на евиденцији незапослених особа на Бироу за запошљавање -домаћице , дјеца, ученици и сл.) – 1 бод, 

 • младе особе животне доби до 35 година – 5 бодова,
 • ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода
 • социјални аспект -нема примања-7 бодова
 • социјални аспект-минимална примања по члану до 100,00 КМ -6 бодова
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 200,00 КМ -5 бодова,
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 250,00 КМ - 4 бода,
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 300,00 КМ - 3 бода,
 • социјални аспект стање на терену: 0-4 бода.

Када кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати  кандидати који имају статус младе особе и жене.

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребна документација за додјелу пластеника мора бити оригинална или овјерена:

 1. образац за пријаву на Јавни позив
 2. копија личне карте,
 3. овјерена кућна листа,
 4. доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање
 5. доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање или  неки други доказ о незапослености (копирана здравствена књижица),
 6. потврда о висини примања запослених чланова домаћинства
 7. власништво или посјед над парцелом која се намјерава користити за подизање пластеник (копија ЗК извадка или Посједовног листа, као и уговор о закупу/кориштењу),
 8. овјерена изјава да не посједује пластеник у свом власништву,
 9. овјерена изјава да ће корисник потицаја добивени пластеник задржати у власништву најмање 2 године од потписивања Уговора,
 10. овјерена изјава да подносилац захтјева у посљедњих 5 година није остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од опћине, министарства, хуманитарних и других организација,
 11. овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом, те да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,

5.  ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир крајњих корисника за додјелу пластеника са пратећом опремом путем суфинансирања у сарадњи са хуманитарном организацијом чине: 1 представник "Царитас Швицарске" и 2 представника Општине Братунац.

Задатак Комисије за додјелу пластеника је:

 • преглед приспјелих пријава, провјера уписа у РПГ у надлежној служби евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критерија за бодовање те исту доставља Начелнику општине.

Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје Општина Братунац и Царитас Швицарске.

Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине Братунац и службеној wеб страници Општине Братунац.

НАПОМЕНА:

Кандидати који остваре право на додјелу пластеника обавезни су присуствовати едукацији у трајању од два дана.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети у шалтер сали Општине Братунац и заједно са документацијом предати у затвореној коверти на протокол Општине Братунац са назнаком „За јавни позив за додјелу пластеника“, а рок за подношење захтјева је 15 дана (до 22.02.2019.год.), од дана објављивања јавног позива у средствима јавног информисања општине Братунац.

Све додатне информације могу се добити у Служби за привреду и друштвене дјелатности Општине Братунац, или на број телефона 056/420-370 сваким радним даном од 08:00-14 00 часова

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници