Конкурс за додјелу студентских стипендија за академску 2017/18 годину

Аутор Оља Чучић дана .

        На основу члана 3. Правилника о стипендирању студената број 02-020- 1 /18, од 03.01.2018.године, Начелник општине Братунац расписује

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОД.

                                                               l

       У школској 2017/18 Општина Братунац ће стипендирати 100 редовних студената првог циклуса државних факултета.

         Средства која су одобрена у буџету Општине Братунац за 2018.годину  распоредиће се на 

 • 15  стипендија  студентима прве године
 • 15 стипендија студентима на основу просјека оцјена током студирања ( просјек изнад 8,00  )
 • 70 стипендија  студентима чији су родитељи слабог материјалног стања, студентима без родитеља и студентима – дјеци инвалида од прве до четврте категорије

Стипендије се додјељују за школску 2017/18 годину и исплаћиваће се у 8 (осам ) једнаких мјесечних рата.

У случају да се за одређене категорије стипендиста не пријави довољан број кандидата,Комисија ће преостали дио средстава преусмјерити на неке од других категорија стипендиста.

l

       Висина стипендије за студенте свих година студија  износи 100,00 КМ.

lll

       Конкурс је отворен од  03.01.2018. год. до 02.02.2018.године.

IV

Право пријаве на Конкурс за додјелу стипендија имају редовни студенти који испуњавају сљедеће услове:

 • да имају пребивалиште на подручју општине Братунац
 • да су у статусу редовног студента првог циклуса државног факултета
 • да нису у статусу апсолвента
 • да нису обнављали  годину студија за коју подносе захтјев
 • да не примају стипендију од другог даваоца или студентски кредит
 • да нису старији од 26 година

Стипендија се  може додјелити за највише два  студената из истог породичног домаћинства.

                                                                                              V

Пријаве на Конкурс за додјелу стипендије подносе се искључиво на посебном обрасцу који се може преузети у Шалтер сали општине Братунац,у улици Светог Саве бб .

Кандидати су обавезни да у обрасцу захтјева попуне за коју категорију се кандидују, односно:

       -  студенти прве године

 -   студенти на основу просјека оцјена током студирања

 - студенти чији су родитељи слабог материјалног стања, студенти без родитеља, и студенти-дјеца инвалида од  прве до четврте  категорије

1.Уз захтјев за додјелу стипендије студенти ПРВЕ ГОДИНЕ су дужни приложити:

1.Увјерење факултета о статусу редовног студента

2.Фотокопију прве стране индекса

3.Фотокопије свједочанстава свих разреда средње школе

4.Изјаву о заједничком домаћинству ( шалтер сала )

5.Потврда о висини плате у последња 3 мјесеца за све запослене чланове домаћинства,овјерену фотокопију последњег одреска пензије, потврда о незапослености родитеља или потврда о примању социјалне помоћи,

6.Изјаву  да не примају стипендију или студентски кредит од другог даваоца ( Шалтер сала )

7.За студенте без родитеља и студенте чији су родитељи инвалиди од прве до четврте   категорије,неопходна Увјерења

8.Потврда ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља )

9.Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева ( уколико га студент посједује )

         

2. Уз захтјев за додјелу стипендије на основу просјека оцјена ( просјек изнад 8,0 ) током студирања, студенти су дужни приложити:

1. Потврду о статусу редовног студента одређене године студија;

2.Увјерење о свим положеним испитима за све претходне године ( оцјена за сваки предмет),са изведеном просјечном оцјеном током студирања

3.Фотокопију прве стране индекса и свих страница  са списком предмета и овјерених семестара   (овјерити)

4.Изјаву да не примају стипендију или студентски кредит од другог даваоца ( Шалтер сала )

5.Потврда ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља )

6.Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева ( уколико га студент посједује )

3. Уз захтјев за додјелу стипендије студенти чији су родитељи слабог материјалног стања,студенти без родитеља и студенти-дјеца инвалида од прве  до четврте категорије, дужни су приложити:

1.Потврду о статусу редовног студента одређене године студија;

2.Увјерење о свим положеним испитима за све претходне године ( оцјена за сваки предмет),са изведеном просјечном оцјеном током студирања

 1. Фотокопију прве стране индекса и свих страница  са списком предмета и овјерених семестара   (овјерити)
 2. Изјаву  да не примају стипендију  или студентски кредит од другог даваоца ( Шалтер сала )
 3. Изјаву о заједничком домаћинству (Шалтер сала )
 4. Потврда о висини плате у последња 3 мјесеца за све запослене чланове домаћинства,овјерену фотокопију последњег одреска пензије, потврда о незапослености родитеља или потврда о примању социјалне помоћи,
 5. За студенте без родитеља и студенте чији су родитељи инвалиди од I – IV категорије, неопходна Увјерења

8.   Потврде ЦИПС-а  о пребивалишту на подручју општине Братунац   или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља)

9.фотокопија картице текућег рачуна ( уколико га студент посједује )

                                                                VI

      Критерији за додјељивање стипендија студентима у школској 2017/18 години су:

-          да су редовни студенти првог циклуса државних факултета и да нису обнављали годину за коју подносе захтјев за додјелу стипендије

-          Према успјеху  свих разреда средње школе,  просјечна оцјена успјеха множи се са коефицијентом 3,5  за студенте прве године

-          За студенте виших година, просјечна оцјена из претходних година студија се множи са коефицијентом 2. Пренешени испити из предходних година ће се рачунати у просјеку оцјена,као оцјена 5.

-          За сваку завршену годину студија 0,5 бодова

       -     за студенте без оба родитеља   5 бодова

-      за студенте без једног родитеља    3 бода

-      за студенте чији су родитељи инвалиди од  I – IV категорије   2 бодa

-          За мјесечна примања по члану домаћинства:

   до   150 КМ                             7 бодова

              до   200 КМ                             5  бодова

   до   250 КМ                             3   бода

-          за студенте дефицитарних занимања :  2 бода

Природно математички – одсјек математика и физика

Архитектонско-грађевински факултет – архитектура,грађевина и геодезија

Машински факултет

Електротехнички факултет – рачунарство,информатика и др.

Медицински факултет

Стоматолошки факултет

Фармацеутски факултет

Факултет ветеринарске медицине

Рударско геолошки факултет

              Пријаве на Конкурс са приложеном документацијом подносе се у  Шалтер сали општине Братунац , са назнаком за Комисију за додјелу студентских стипендија или на адресу Општина Братунац,  улица Светог Саве бб.

Рок за подношење пријава је 30 ( тридесет) дана од дана објављивања Конкурса.

Све додатне информације заинтересовани могу добити у Одсјеку друштвених дјелатности        ( канцеларија бр. 27 ),телефон 056/ 420-370 и на web страници Општине Братунац  www.opstinabratunac.com

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                               Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш.  с.р.

Број: 02-020- 1  -1 /18                                                       

Братунац, 03.01.2018 .год.

одржане хуманитарне новогодишње приредбе за акцију "Дјеца дарују дјеци"

Аутор Рада Веселиновић дана .

predstava 2

Наши најмлађи суграђани побринули су се да новогодишње пакетиће добију и дјеца која имају мање, а требају више. Поводом предстојећих празника, у сарадњи Дјечијег обданишта“Радост”, Школе енглеског језика “СуперУ” и Центра за социјални рад Братунац, обезбјеђени су пакетићи за дјецу без родитељског старања, дјецу са сметњама у развоју и дјецу из вишечланих породица. 
 
Дјеца из Вртића “Радост” су даровала 15 пакетића, поред тога најмлађи су имали прилику и да погледају “Новогодишњу приредбу”. Полазници Школе “СуперУ” су организовали хуманитарну “Новогодишњу представу” на енглеском језику гдје су за прикупљен новац подјелили 39 пакетића.
 

predstava 2

predstava

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Аутор Секретар Скупштине дана .

Обавјештење о одлагању датума одржавања избора за чланове савјета мјесних заједница општине Братунац.

Обавјештавамо грађане, политичке партије, невладине организације и удружења грађана општине Братунац да је Скупштина општине Братунац, на сједници одржаној дана 28.12.2017. године, донијела Одлуку о одлагању дана одржавања избора за чланове савјета мјесних заједница у којој је предвиђено да ће се избори за чланове савјета мјесних заједница општине Братунац одржати дана 18.02.2018. године.

Општинска изборна комисија је у складу са Одлуком Скупштине општине Братунац донијела ново Упутство о роковима изборних активности за одржавање избора за чланове савјета мјесних заједница општине Братунац који можете погледати овдје.

Усвојен буџет општине Братунац за 2018.годину

Аутор Оља Чучић дана .

SO Bratunac 28.12.2017

Одборници Скупштине општине Братунац усвојили су данас буџет за 2018.годину у износу 7.700.000 КМ или 12 одсто нижи у односу на планирани буџет општине за ову годину. На редовној сједници Скупштине усвојена је и Одлука о извршењу буџета за идућу годину.

На сједници је образложено да је за наредну годину планиран нижи буџет  јер неће бити расхода за отплату кредита који је локална заједница раније узела за учешће у финансирању пројекта наводњавања и куповину земљишта за приступне путеве новоизграђеном мосту на Дрини.

Скупштина је, прије прихватања предложене одлуке о буџету за 2018.годину, усвојила ребаланс буџета за ову годину у износу 8.800.000 КМ, што је за 96.000 КМ више од планираног.

Подршку одборника који чине скупштинску већину добила је и предложена Одлука о измјени и допуни Одлуке о извршењу буџета општине за 2017.годину.

На данашњој  сједници усвојен је једногласно Статут општине Братунац за који су гласала  23 присутна одборника.

Скупштина је усвојила и Одлуку о висини вриједности непокретности на подручју општине Братунац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2018.години, те Одлуку о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Братунац у наредној години.

Послије редовне сједнице одржана је свечана сједница Скупштине  на којој се начелник општине Недељко Млађеновић захвалио свим одборницима на подршци у раду и донесеним одлукама у овој години које доприносе функционисању и развоју  локалне заједнице и свим присутним уручио пригодне рекламне поклоне Општине Братунац.

 

Одиграна представа "Хор бечких дјечака"

Аутор Оља Чучић дана .

Bratunac Hor beckih djecaka

У препуној сали Дома културе у Братунцу синоћ су се љубитељима позоршта представили популарни београдски глумци Предраг Ејдус, Слободан Бода Нинковић и Ирфан Менсур у комедији под називом „Хор бечких дјечака“, коју је написао Мирољуб Недовић, а режирао Ирфан Менсур.

Јунаци ове комедије постали су гастарбајтери у позним годинама након што су остали без посла и новца јер су им  пропале фирме у којима су радили. У туђини су радили на црно а нашли су се у једном бечком подруму,  у који их је смјестио њихов земљак-мувара и преварант. Боре се у том малом простору, живећи на посљедњој љествици егзистенције. Покушавају да нешто зараде и дјечачки сањају о бољем животу.

Једне вечери, док су чекали Нову годину без радија и телевизије, почели су да пјевају југосовенске шлагере и отуда назив представе „Хор бечких дјечака“.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници