ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА САМОСТАЛНЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА ЗА ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Број: 02/1-30-сл./20
Дана, 24.03.2020.год
 
 
У вези са спровођењем поступака регистрације предузетника, а у складу са препорукама и превентивним мјерама Владе Републике Српске на заштити становништва од ширења вируса корона, као и очекиваног повећаног броја захтјева за привремени престанак обављања дјелатности због забране односно ограничења за пословање у тренутној ванредној ситуацији, у складу са смјерницама Министарства привреде и предузетништва Републике Српске, достављамо следеће обавјештење:
 
1. Захтјеве за привремени престанак обављања предузетничке дјелатности предузетници су дужни достављати путем поште на адресу:
 Општина Братунац
   Одјељење за привреду и друштвене дјелатности (за приватно предузетништво)
   Трг Милоша Обилића бр. 8
 
2. Приликом подношења захтјева за привремени престанак, а у циљу смањења административних корака и социјалних контаката, подносиоци захтјева нису у обавези да достављају увјерење да немају неплаћених новчаних казни, трошкова принудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања и копију личних докумената.
 
3. Поред периода привременог престанка, у зависности од изражене воље подносиоца, у напомени захтјева навести да се захтјев подноси усљед више силе.
 
Инструкције за попуњавање захтјева:
У предмету захтјева означити са [x] промјена података предузетника.
Обавезно попунити податке у дијелу Идентификација предузетника (страна 1.захтјева),
Као сврху промјене навести привремени престанак обављања дјелатности усљед више силе
У дијелу Лични подаци предузетника (страна 1.захтјева) навести адресу пребивалишта
На страни 4.тачка 12.захтјева означити са Х привремени престанак и виша сила као разлог
Навести датум престанка (Најкасније на дан подношења захтјева.Није дозвољена одјава са датумом који је истекао. У случају више силе захтјев се може доставити у року од 30 дана од дана њеног настанка)
Навести датум наставка, у зависности од изражене воље
Обавезно потписати захтјев
 
4. Рјешења донесена у поступцима регистрације предузетника, Одјељење за привреду ће достављати путем поште на адресу коју ће подносиоци навести у захтјеву.
 
5. Административну таксу у износу од 12,00 КМ треба купити на шалтеру поште и налијепити на захтјев. У случају да у пошти нема таксених марки, уплату извршити жирално на:
-текући рачун:562-009-809-3322997
-врста прихода:722 121
-општина:015
-Сврха: Административна такса
-Прималац.ОЈП Братунац
-буџетска организација:9999999
 
6. Образац захтјева може се преузети путем линка opstinabratunac.com/zahtjevi
 
7. Све остале информације предузетници могу добити путем телефона на број:056/420-373.
     
Образац Зхтјева за привремени престанак обављања предузетничке дјелатности може се преузети ОВДЈЕ
 
  С поштовањем,
 
 
                                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
                                                                                     Мр.сц.Шевко Карић,дип.инг.грађ.
 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЦЕНТРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА

Аутор Рада Веселиновић дана .

Штаб за ванредне ситуације општине Братунац формирао је Центар за информисање грађана који ће радити за вријеме варедне ситуације проглашене поводом сузбијања вируса корона и заштите становништва.

Такође, Компанија Технички Ремонт Братунац (ТРБ) је, у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације општине Братунац, оформила комисију за помоћ најугроженијем становништву општине Братунац и увела телефонске линије које ће радити за вријеме ванредне ситуације проглашене поводом сузбијања вируса корона  и заштите становништва.

 

У Центру за информисање 24 часа радиће

  1. ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА БРАТУНАЦ............................................122
  2. ДОМ ЗДРАВЉА БРАТУНАЦ............................................................124
  3. ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БРАТУНАЦ...........................................123

 

 

у времену од 7,00 до 20,00 часова радиће

       1. ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ БРАТУНАЦ..............................................066-117-951

у времену од 7,00 до 19,00 часова радиће

        1. ОПШТИНА БРАТУНАЦ.............................................................056-420-380

        2. ЦРВЕНИ КРСТ БРАТУНАЦ........................................................066-904-250

у времену од 07,00 до 15,00 часова радиће

  1. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД................................................ 056-420-275
  2. ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ БРАТУНАЦ............................................ 056-490-461

 

Обавјештава се становништво општине Братунац да све информације везане за сузбијања вируса корона и заштите становништва могу добити путем наведених контак телефона.

ШТАБ ФОРМИРАО ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА-ВОЛОНТЕРИ ПОМАЖУ БРАТУНЧАНИМА

Аутор Рада Веселиновић дана .

IMG 8e89cb781fd9cb500acc406b4102afcb V

У Братунцу је формиран Центар за информисање грађана, који ће дјеловати у оквиру Штаба за ванредне ситуације. Општина, Полицијска станица, Дом здравља и Ватрогасна јединица дежураће 24 часа а Центар за социјални рад и Општинска организација Црвеног крста од 7 до 19 часова.

„У оквиру Центра за социјални рад и Црвеног крста функционисаћи 30 волонтера а њихови радници ће пружати потребне услуге грађанима на основу информација које буду прукљене током претходног дана и ноћи у новоформираном Центру за информисање“ , саопштио је данас новинарима начелник општине Недељко Млађеновић након састанка Штаба на којем су поднесени извјештаји о  мјерама које се проводеи активностима које су планиранеу овој локалној заједници с циљем превентивне заштите од вируса корона.
 
Он је појаснио да пружање помоћи односи на сва лица којима је потребна храна и лијекови, рачунајући и старе и болесне који имају новац, али нису у могућности да сами оду до продајних објеката или банака.
 
„Захвалан сам грађанима Братунца што поштују предузете мјере заштите а то потврђују и извјештаји да прошле ноћи није забиљежено нарушавање полицијског часа, као и да у последња 2 до 3 дана није прекршена мјера кућне изолације“, истакао је Млађеновић наводећи да се на подручју ове општине под надзором налази укупно 188 особа те да је петоро лица изашло из надзора.
 
Он је посебно задовољство изразио због чињенице да у Братунцу и сусједним општинама нема  особа заражених вирусом корона, као и што су негативни тестови који су рађени због сумње да су по једно лице из Скелана и Зворника, наводно, заражени новим вирусом.
 
„Више пажње у наредном периоду посветићемо мјери да се кретања наших грађана у друге општине сведе на минимум. Предузимамо све мјере да не дође до заразе вирусом корона“, поручио је братуначки начелник. 
 
Штаб за ванредне ситуације у општини Братунац састаје се сваког дана у 10 часова, а о проведеним и планираним мјерама заштите од вируса корона информише грађане путем Интернет странице ове општине и плаката у мјесним заједницама.
 

НАРЕДБА о Измјени и допунама Наредби о регулисању рада трговинских,угоститељских, занатских, услужних и других објеката

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Број: 02-020-143/20
Дана, 23.03.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV.,на основу Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације od 22.03.2020.godine и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 23.03.2020.године, Начелник општине доноси:
 
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о Измјени и допунама Наредби о регулисању рада трговинских,угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац бр.02-020-138/20 од 17.03.2020., бр.02-020-138-1/20 од 18.03.2020.године. и бр.02-020-143/20 од 21.03.2020.године
 
 
Члан 1.
 
Мијења се члан 1. Став 1. Тачка 3.те умјесто „ од 18,00 до 20,00 часова“ треба да стоји „од 18,00 до 19,30 часова“.
 
 
Члан 2.
 
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
 
   
                                                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                             Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
                                                                                   
                                                                                   
 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЈАВНИХ УСТАНОВА И ПРЕДУЗЕЋА

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
У циљу сузбијања воруса корона и  заштите становништа општине  Братунац Штаб за ванредне ситуације општине Братунац објављеје контак телефоне јавних установа и предузећа на подручју општине Братунац путем којих се становништво општине Братунац може информисати о начину остваривања потребних услуга као и другим информацијама везаним за рад установа и предузећа. 
 
Моле се становници општине Братунац да све неопходне услуге потраже путем објављених бројева телефона с циљем смањења непотребног  кретања становника и поштовања мјера заштите за сузбијање вируса корона.
 
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ  ЈАВНИХ УСТАНОВА И ПРЕДУЗЕЋА 
 
1. ОПШТИНА БРАТУНАЦ
 
a) НАЧЕЛНИК -............................................. 056/420-333
b) ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА........................  056/420-332
c) ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ......... ....... 056/420-336
d) ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА........ ......... 056/420-334
e) СЕКРЕТАР НАЧЕЛНИКА........................ . 056/410-176
f) ШЕФ КАБИНЕТА НАЧЕЛНИКА..................056/420-331
g) ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ..................... 056/411-037
h) ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
И СТ. КОМ. ПОСЛОВЕ................................. 056/410-512
i) ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ................. 056/411-283
j) ОДЈЕЉЕЊЕ ОПШТЕ УПРАВЕ..... ............056/420-380
k) ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ........ 056/411-241
l) ЦИВИЛНА ЗАШТИТА................................ 056/411-241
m) СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ.... 056/410-170
n) ИНСПЕКЦИЈА............................................056/411-097
o) ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ........ .056/420-370
p) ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО............ 056/420-373
q) БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА........056/420-330
r) РАЧУНОВОДСТВО..................................... 056/410-480
s) КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА........................  056-420-374
 
 
2. ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА БРАТУНАЦ 
                      056-410-047,  бесплатан број: 123
 
3. ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА БРАТУНАЦ 
             56-120-360, бесплатан брок  122
 
4. ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ......................  056-420-256
5. ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ .........056-420-210
6. ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТАР КОЧИЋ .......................056-420-256
7. СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ ............056-410-400
8. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БРАТУНАЦ................. 056-420-140
9. ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ „РАДОСТ“.........................056-410-060
10. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАД“ БРАТУНАЦ..............  056-410-657
11. АД ГРАДСКА ЧИСТОЋА БРАТУНАЦ.................... 056-410-208
12. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
                 056-420-275 и  056-420-277
 
13. ЈУ ДОМ ЗДРАВЉА БРАТУНАЦ
                  056-490-413 и 056-490-416 
 
14. ОО ЦРВЕНИ КРСТ БРАТУНАЦ............................ 066-904-250

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници