Обавјештење Конкурсне комисије за спровођење поступка за избор службеника у Општинску управу Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

У складу са чланом 26. став (4) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) Конкурсна комисија за спровођење поступка за избор службеника у Општинску управу Братунац, именована Рјешењем Начелника општине бр.02-020-372/18 од 31.12.2018.год., даје:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

На основу расписаног Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Братунац на неодређено вријеме бр.02-020-372/18, објављеног у дневном листу Глас српске дана 05.12.2018.год., у Службеном Гласнику РС бр.113/18 дана 06.12.2018.год. и на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com. дана 05.12.2018.год. , Конкурсна комисија за спровођење поступка за избор службеника у Општинску управу Братунац провешће изборни поступак усменим интервјуом са сваким кандидатом који испуњава опште и посебне услове Јавног конкурса.

Усмени интервјуи обавиће се у следећим терминима:

15.01.2019.год. за радно мјесто Самостални стручни сарадник за финансије и рачуноводство:

 1. Павловић Биљана у 12,00 часова

15.01.2019.год. за радно мјесто Комунални полицајац

 1. Обрадовић Војо у 10,00 часова
 2. Благојевић Милојко у 11,00 часова

16.01.2019.год. за радно мјесто Комунални полицајац

 1. Петровић Невенка у 10,00 часова
 2. Андрић Данијела у 11,00 часова
 3. Нешковић Јелена у 12,00 часова

Усмени интервју одржаће се у згради општине Братунац, ул.Светог Саве бр.260 Братунац, канцеларија бр.34.

У складу са чланом 28. Став (1) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) кандидати који су позвани на интервју обавезни су да са собом понесу идентификациони документ (личну карту или пасош).

О времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити обавјештени и појединачно писменим путем.

Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу у напријед наведено вријеме, биће искључен из даљег изборног поступка.  

ПРЕДСЈЕДНИК КОНКУРСНЕ                                       КОМИСИЈЕ

                                                                                                      Бранислав Гаврић,дипл.инж.електро.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу расписаног Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Братунац на неодређено вријеме  бр.02-020-372/18, објављеног у дневном листу Глас Српске дана 05.12.2018.год., у Службеном Гласнику РС бр.113/18 дана 06.12.2018.год. и на веб страници општине Братунац www.opstinbratunac.com дана 05.12.2018.год. Начелник општине Братунац именовао је Конкурсне комисије за спровођење поступка за избор службеника и намјештеника.
 
У складу са чланом 24. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Сл.Гласник РС“ бр.42/17) на овој интернет страници објављује се састав Конкурсне комисије.
 
Рјешење о именовању Конкусрне комисије за спровођење поступка за избор службеника може се преузети ОВДЈЕ
 
Рјешење о именовању Конкусрне комисије за спровођење поступка за избор намјештеника може се преузети ОВДЈЕ
 

KОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ У АКАДЕМСКОЈ 2018/19 ГОДИНИ

Аутор Оља Чучић дана .

       На основу члана 3. Правилника о стипендирању студената број 02-020- 1 /19, од 03.01.2019.године, Начелник општине Братунац расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОД.

                                                             l

       У школској 2018/19 Општина Братунац ће стипендирати 100 редовних студената првог циклуса државних факултета,као и Ученике генерације средњих школа.

         Средства која су одобрена у буџету Општине Братунац за 2019.годину распоредиће се на :

 • Ученици генерације средњих школа и ученици са просјечном оцјеном 5,00 који конкуришу
 • 15 стипендија студентима прве године
 • 15 стипендија студентима на основу просјека оцјена током студирања ( просјек изнад 8,00 )
 • 70 стипендија студентима чији су родитељи слабог материјалног стања, студентима без родитеља и студентима – дјеци инвалида од прве до четврте категорије

Стипендије се додјељују за школску 2018/19 годину и исплаћиваће се у 8 (осам ) једнаких мјесечних рата.

У случају да се за одређене категорије стипендиста не пријави довољан број кандидата,Комисија ће преостали дио средстава преусмјерити на неке од других категорија стипендиста.

ll

       Висина стипендије за студенте свих година студија износи 100,00 КМ.

lll

       Конкурс је отворен од 03.01.2019. год. до 04.02.2019.године.

 

IV

 

Право пријаве на Конкурс за додјелу стипендија имају редовни студенти који испуњавају сљедеће услове:

 • да имају пребивалиште на подручју општине Братунац
 • да су у статусу редовног студента првог циклуса државног факултета
 • да нису у статусу апсолвента
 • да нису обнављали годину студија за коју подносе захтјев
 • да не примају стипендију од другог даваоца или студентски кредит
 • да нису старији од 26 година

Стипендија се може додјелити за највише два студената из истог породичног домаћинства.

                                                                                          V

Пријаве на Конкурс за додјелу стипендије подносе се искључиво на посебном обрасцу који се може преузети у Шалтер сали општине Братунац,у улици Светог Саве бб .

Кандидати су обавезни да у обрасцу захтјева попуне за коју категорију се кандидују, односно:

       - студенти прве године

-   студенти на основу просјека оцјена током студирања

- студенти чији су родитељи слабог материјалног стања, студенти без родитеља, и студенти-дјеца инвалида од прве до четврте категорије

1.Уз захтјев за додјелу стипендије студенти ПРВЕ ГОДИНЕ су дужни приложити:

1.Увјерење факултета о статусу редовног студента

2.Фотокопију прве стране индекса

3.Фотокопије свједочанстава свих разреда средње школе

4.Изјаву о заједничком домаћинству ( шалтер сала )

5.Потврда о висини плате у последња 3 мјесеца за све запослене чланове домаћинства,овјерену фотокопију последњег одреска пензије, потврда о незапослености родитеља или потврда о примању социјалне помоћи,

6.За студенте без родитеља и студенте чији су родитељи инвалиди од прве до четврте категорије,неопходна Увјерења

7.Потврда ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља )

8.Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева ( уколико га студент посједује )

9.Ученици генерације подносе доказ да су ученици генерације,као и документа под тачком 1. 2.3. 7. и 8.

                    

2. Уз захтјев за додјелу стипендије на основу просјека оцјена ( просјек изнад 8,0 ) током студирања, студенти су дужни приложити:

1. Потврду о статусу редовног студента одређене године студија;

2.Увјерење о свим положеним испитима за све претходне године ( оцјена за сваки предмет),са изведеном просјечном оцјеном током студирања

3.Фотокопију прве стране индекса и свих страница са списком предмета и овјерених семестара   (овјерити)

4.Потврда ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља )

5.Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева ( уколико га студент посједује )

3. Уз захтјев за додјелу стипендије студенти чији су родитељи слабог материјалног стања,студенти без родитеља и студенти-дјеца инвалида од прве до четврте категорије, дужни су приложити:

1.Потврду о статусу редовног студента одређене године студија;

2.Увјерење о свим положеним испитима за све претходне године ( оцјена за сваки предмет),са изведеном просјечном оцјеном током студирања

 1. Фотокопију прве стране индекса и свих страница са списком предмета и овјерених семестара       (овјерити
 2. Изјаву о заједничком домаћинству (Шалтер сала )
 3. Потврда о висини плате у последња 3 мјесеца за све запослене чланове домаћинства,овјерену фотокопију последњег одреска пензије, потврда о незапослености родитеља или потврда о примању социјалне помоћи,
 4. За студенте без родитеља и студенте чији су родитељи инвалиди од I – IV категорије, неопходна Увјерења

7.   Потврде ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац   или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља)

8. фотокопија картице текућег рачуна ( уколико га студент посједује )

                                                                                            VI

     Критерији за додјељивање стипендија студентима у школској 2018/19 години су:

-          да су редовни студенти првог циклуса државних факултета и да нису обнављали годину за коју подносе захтјев за додјелу стипендије

-          Према успјеху свих разреда средње школе, просјечна оцјена успјеха множи се са коефицијентом 3,5 за студенте прве године

-          За студенте виших година, просјечна оцјена из претходних година студија се множи са коефицијентом 2. Пренешени испити из предходних година ће се рачунати у просјеку оцјена,као оцјена 5.

-          За сваку завршену годину студија 0,5 бодова

       -     за студенте без оба родитеља   5 бодова

-     за студенте без једног родитеља 3 бода

-     за студенте чији су родитељи инвалиди од I – IV категорије   2 бодa

-          За мјесечна примања по члану домаћинства:

   до  150 КМ                           7 бодова

           до   200 КМ                         5 бодова

   до   250 КМ                           3 бода

-          за студенте дефицитарних занимања : 2 бода

Природно математички – одсјек математика и физика

Архитектонско-грађевински факултет – архитектура,грађевина и геодезија

Машински факултет

Електротехнички факултет – рачунарство,информатика и др.

Медицински факултет

Стоматолошки факултет

Фармацеутски факултет

Факултет ветеринарске медицине

Рударско геолошки факултет

             Пријаве на Конкурс са приложеном документацијом подносе се у Шалтер сали општине Братунац , са назнаком за Комисију за додјелу студентских стипендија или на адресу Општина Братунац, улица Светог Саве бб.

Рок за подношење пријава је 30 ( тридесет) дана од дана објављивања Конкурса.

Све додатне информације заинтересовани могу добити у Одсјеку друштвених дјелатности       ( канцеларија бр. 27 ),телефон 056/ 420-370 и на web страници Општине Братунац www.opstinabratunac.com

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                             Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш. с.р.

Број: 02-020- 1 - 1 /19                                                     

Братунац, 03.01.2019 .год.

ODRŽNA RADIONICA ZA OPŠTINSKO UDRUŽENJE KORISNIKA VODE

Аутор Рада Веселиновић дана .

49204820 268337333862254 5181833658431963136 n

 
UŽ Priroda u partnerstvu sa UŽ Maja i doo Malina, uz podršku Opštine Bratunac, 27.12.2018. godine je održalo radionicu za predstavnike pštinkog UKV u cilju upoznavanja korisnika sa potrebom izrade Pravilnika i Uputstva za upotrebu izgrađenog sistema za navodnjavanje i određivanja pravične naknade za navodnjavanje. Predstavnici opštinskog  UKV će nadalje, zajedno sa doo Malina reuzeti na sebe rukovođenje sitemima za navodnjavanje po lokacijama i odgovornost za  pravilno i pravedno upravljanje sistemom i vodom iz vodozahvata u skladu sa potrebama korisnika i sprečavanju zloupotreba.
 
Radionica je odražana u sklopu projekta “Promocija proizvodnje zdrave hrane i turističkih potencijala Bratunca”. Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).                                                                                                                                            
Svrha radionice je stvaranje uslova za održivu proizvodnju zdravih poljoprivrednih proizvoda sa fokusom na malinu i drugo voće kroz podršku procesima održivog upravljanja vodom i poljoprivrednim zemljištem.
 
Radionicu su vodili stručnjaci iz Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekta pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske Nevena Stojaković,  dip ling poljoprivrede i Radivoje Maksimović, dip ling poljoprivrede, kao i Pero Jelačić predsjednik Saveza udruženja korisnika vode za navodnjavanje Istočne Hercegovine.
 
Na radionici su bili prisutni  24 člana opštinskog UKV (predstavnici lokacijskih sistema za navodnjavanje), predstavnici doo Malina, koje će preuzeti upravljanje izgrađenim sistemima, te predstavnici opstine Bratunac zaduženi za koordinaciju aktivnosti po ovom projektu. 
 
 49608117 347261992754475 7379456720285728768 n

Обавјештење за пољопривредне произвођаче

Аутор Оља Чучић дана .

Обавјештавамо пољопривредне произвођаче, да је у току реализација Пројекта развоја конкурентности у руралним подручијима, финансираним од стране Међународног фонда за рурални развој, а који имплементира Јединица за координацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у сарадњу са Ресором за пружање стручних услуга у пољопривреди. У току досадашњег рада идентификовани су неки ланци вриједности међу којима је и ланац вриједности органске производње малине.

За ланац вриједности , производња органске малине, бизнис план лидер је „Смрчак,, д.о.о. Зворник

Предузеће „Смрчак“ д.о.о. Зворник има у циљу проширење кооперантске мреже кроз организовање производње и откупа органског воћа, првенствено малине.

Корисници старт- уп пакета имају могућност да се баве производњом: органске малине. Старт- уп пакети се финансирају на сљедећи начин:

-          40%- РЦДП пројекат;

-          10%- Општина;

-          50%- Произвођач (жене и млађи од 40 година имају додатних 10% подршке из пројекта)

При заснивању производње свим произвођачима ће бити обезбјеђен комплетан репроматеријал, који ће отплаћивати кроз производ (50% од укупног старт- уп пакета),

-Квалитетан садни материјал

-Адекватна средства за заштиту

-Ђубриво

-Суфинансирање система за наводњавање

Биће обезбеђена и :

-Подршка консултаната у области органске производње

Поред наведеног за ову врсту производње неопходно је :

-Означити на којој парцели или парцелама ће се вршити производња органске малине.

Откуп цјелокупне произведене количине је загарантован.

Циљ пројекта је да се обезбједи стабилно и континуирано запослење и приходи локалном становништву .

Сви заинтересовани треба да попуне упитник о избору корисника

Детаљне информације о пројекту заинтересовани произвођачи могу добити у општини Братунац канцеларија бр. 27 или на телефон 056/420-370

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници