Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Надлежности начелника одјељења

Надлежности начелника Одјељења за финансије

Аутор Администратор дана .

 • руководи и координира радом Одјељења у складу са Законом ,Статутом СО-еи   другим прописима,
 • усклађује рад Одјељења са другим Одјељењима,израђује планове,планове рада Одјељења,планове обуке запослених и подноси извјештаје о раду истог,
 • одговара за законит и благовремен рад послова из надлежности Одјељења,
 • предлаже буџет и извјештаје о извршењу буџета Начелнику општине,
 • подноси годишњи извјештај (завршни рачун ),
 • потписује ( овјерава ) налоге за плаћање по овлаштењу Начелника општине,
 • врши дневни распоред средстава по приоритетима за плаћање уз сагласностНачелника општине,
 • врши контролу и овјеру финансијске документације ( благајнички и обрачунски документи ),
 • припрема и контролише документа: процедуре,правилнике,упуства и сва друга документа којима се уређује рад одјељења,
 • припрема и контролише предлоге аката из надлежности Одјељења које доноси Начелник и Скупштина општине,
 • сачињава и доставља различите врсте извјештаја прописане законским и подзаконским актима, извјештаје о инвестирању јавних средстава,извјештај о стању дуга и гаранцијама и др.,
 • контролише и овјерава извјештаје и  преписке са ресорним Министраствима, доставе података различитим организацијама,удружењима,политичким партијама и др а по праву приступа информацијама
 • дио ових послова начелник Одјељења може преносити на самосталне стручне сараднике овлаштењима,
 • прати извршење Одлука и Закључака које доноси Начелник и СО-е,
 • управља документима и процедурама из надлежности Одјељења,
 • учествује у раду Комисија и радних тијела у која буде именован,
 • учествује у раду Колегија и Тима за квалитет,
 • учествује у јавним расправама и другим активностима при изради годишњих и стратешких докумената из надлежности Одјељења,
 • учествује у изради плана обуке службеника у складу са потребама Одјељења,
 • овјерава захтјеве за неопходне набавке опрема и материјала неопходне за ефикасан рад Одјељења,
 • врши оцјену рада службеника Одјељења кроз надзор, вредновање рада и успјешност вршења послова у оквиру сваког радног мјеста,
 • даје приједлоге за напредовање, награђивање и кажњавање службеника Одјељења,
 • предлаже измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста за Одјељење којим руководи,као и распоред радника у Одјељењу,

обавља и све друге послове по наређењу и овлаштењу Начелника општине,

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници