Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1946

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2022

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 143

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 146

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/joomla/filesystem/path.php on line 149

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_dpcalendar/libraries/dpcalendar/DPCalendar/Helper/DPCalendarHelper.php on line 1161

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Надлежности одјељења

Надлежности Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Аутор Администратор дана .

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове има законом прописане надлежности у оквиру којих обавља стручне и упрвне послове који се односе на:

 • извршавање и обезбјеђење извршавања закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности општине у области просторног планирања, уређења простора, стамбено – комуналних дјелатности и заштите животне средине,
 • стручне, управне, административно-техничке послове који се односе на припрему и израду просторно-планске документације (изради програмских смјерница, организовање јавног увида и јавне расправе, координација и праћење рада носилаца израде просторно-планске документације и др.),
 • послове у вези издавања локацијских услова и грађевинске дозволе,
 • послове издавања рјешења о формирању комисије за технички преглед објеката и издавање употребне дозволе изграђених објеката,
 • послове везане за контролу инвестиционо-техничке документације,
 • послове везане за парцелацију и формирање грађевинских парцела,
 • послове припреме нормативних аката из области просторног уређења, стамбено-комуналне дјелатности и заштите животне средине, које доноси Скупштина општине,
 • послове на спровођењу просторно-планске докумантације на подручју Општине,
 • послове утврђивања накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта,
 • послове обезбјеђења услова за уређење насеља и коришћење јавних и других површина, као и одређивање простора за паркирање,
 • послове обезбјеђења услова и одређивање начина изградње, односно постављање и уклањање објеката на јавним површинама у насељеним мјестима и на неизграђеном грађевимском земљишту, те одређивање услова за уклањање објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за сусједне објекте и безбједност саобраћаја,
 • послове око утврђивања начина стицања и престанка права коришћења грађевинског земљишта,
 • послове везане за  располагање непокретностима у својини Општине,
 • послове провођења поступка јавног надметања за продају непокретности у својини општине и друге послове из области промета непокретности,
 • послове везане за комуналне области: индивидуалну и заједничку комуналну потрошњу (уређење, одржавање и чишћење зелених и других јавних површина, водовод,  канализација, дјечја игралишта, јавна расвјета, гробља и др.),
 • стручне и управно-правне послове који се односе на заштиту животне средине,
 • стручне и управно-правне послове  из стамбене области,
 • управно-правне послове везане за откуп станова и стамбено збрињавање
 • послове изградње, одржавања и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељима на подручју Општине,
 • обавља и друге послове одређене законом, другим прописима и одлукама Скупштине општине и Начелника општине.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум


Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/opstinab/public_html/libraries/src/User/UserHelper.php on line 620
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници