Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу има законом прописане надлежности у оквиру којих обавља стручне, управне и административно - техничке послове, а који се односе на:

 • послове пријемне канцеларије,
 • писарнице и архиве,
 • управно рјешавање у области грађанских стања,
 • управно рјешавање у области борачко-инвалидске заштите,
 • војне евиденције,
 • вођење матичних књига и издавање извода и увјерења из матичних књига,
 • обављање вјенчања,
 • отпрему и доставу поште,
 • овјере потписа,
 • преписа и рукописа,
 • радне књижице,
 • издавање увјерења из јавних регистара,
 • израду предлога аката за Скупштину општине и Начелника општине,
 • управљање људским ресурсима,
 • персоналне послове,
 • унос и ажурирање података о запосленим у електронску базу података,
 • пружање бесплатне правне помоћи грађанима,
 • стручно – техничке послове за потребе рада Одбора за жалбе одржавање чистоће,
 • обезбјеђење објекта,
 • дактилографски и послови кафе куварице,
 • унапређење система управљања квалитетом из дјелокруга Одјељења,
 • извршавање закона,
 • других прописа и општих аката Републике Српске, 

чије је извршење повјерено локалној самоуправи, а односе се на надлежност рада Одјељења и друге послове из надлежности Одјељења.

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Бранислав Мићић Начелник Одјељења за Општу управу дипл. инж. п.и. opstauprava@opstinabratunac.com 056/420-380, локал 34

Документи