Ћазим Јусуповић

Опис посла

Избор и овлаштења

Потпредсједник Скупштине општине замјењује предсједника Скупштине општине у случају његове одсутности или спријечености, прати активности реализације развојних планова Скупштине општине, усклађује активности сталних и повремених радних тијела Скупштине општине, обавља и друге послове које му повјери предсједник Скупштине општине из домена својих надлежности.