Н А Р Е Д Б А о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац

Број: 02-020-153-28/20Дана, 07.04.2021.год На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац (Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), на основу тачке 21. и 20. Закључка Републичког штаба бр.76-1/21 од 26.03.2021.године и Одлуке штаба за ванредне ситуације Братунац од 07.04.2021.године, Начелник општине доноси: Н А Р Е Д Б Уо обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац Члан 1. 1) У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-Cov-2 и COVID-19 болести на подручју општине Братунац и заштите и спашавања становништва од 08.04.2021.године до 15.04.2021.године забрањују се:- сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,- сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе,крштења,рођендани,прославе и други породични скупови сличне природе),- организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај,исхрану и пиће, на отвореном и у затвореном простору,- активности унутар установа културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије),изузев одржавања сједница СО-е Братунац. Члан 2. У периоду од 08.04.2021.год. до 15.04.2021.год. ограничава се рад угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и др.) од 06.00 до 22.00 часова, строго поштујући упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. Члан 3. Од 08.04. 2021.год. обуставља се васпитно образовни рад у просторијама основних школа за ученике од шестог до деветог разреда, као и за ученике средње школе уз обавезу организовања наставе на даљину коришћењем средстава електронске комуникације. У периоду од 08.04.2021.год. школе страних језика и удружења грађана која пружају неформалне обуке за дјецу и ученике, као и ауто школе дужне су да наставу и активности које захтијевају рад са више људи у групи (предавања, обуке прве помоћи и сл.) организују на даљину коришћењем средстава електронске комуникације. Члан 4. Обавезују се грађани да:1. у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.2. Изузетно од тачке 1 овог члана од обавезе ношења заштитне маске изузета су дјеца млађа од 7 година, лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју и лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.3. Препоручује се грађаним да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору. Члан 5. Од 08.04.2021.год. до 15.04.2021.год. у периоду од 22:00 до 06:00 часова забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима,Од 08.04.2021.год. до 15.04.2021.год. у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје. Члан 6. Од 08.04.2021.год. до 15.04.2021.год. забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних спортских активности укљујући и тренажни процес истих, али без присуства публике, родитеља или других лица која нису акредитована од стране организатора. Члан 7. Од 08.04.2021.год. до 158.04.2021.год. у аутобусима којим се обавља превоз лица у друмском саобраћају број лица која се превозе не може бити већи од броја регистрованих мјеста за сједење. Члан 8. 1) Обавезују се правна лица,предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:- услуге пружају заштићени маском,- обавезно спроводе мјере дезинфекције,- обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,- придржавају се упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.-обезбједе једно или више лица која ће упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се морају придржавати препоручених епидемиолошких мјера (ковид редар/редари) а у супротном ускратити им услугу. Члан 9. 2) Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:-на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту -организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце. Члан 10. За све оно што није регулисано овом Наредбом примјењиваће се мјере прописане одредбама Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.79-1/21 од 06.04.2021.године. Члан 11. Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове Наредбе обезбједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката. Члан 12. О извршењу задатака из ове Наредбе органи из члана 11. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати Општински штаб за ванредне ситуације. Члан 13. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи Наредба бр.02-020-153-27/20 од 05.04.2021.године. Члан 14. Ова Наредба ступа на снагу 08.04.2021.год. и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“   Командант штабаНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Срђан Ранкић,дипл.правник.с.р