ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ САСТАНКА РАДИ СПОРАЗУМНОГ ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ УТВРЂЕН ОПШТИ ИНТЕРЕС РАДИ ИЗГРАДЊЕ-ПРОШИРЕЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ „РАКОВАЧКИ ПУТ“ У БРАТУНЦУ

Glavna slika

Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању општег интереса бр.
04/1-012-2-3941/22 од 27.10.2022. године („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 109/22) утврђено је да је од општег интереса изградња –
проширење саобраћајнице „Раковачки пут“ у Братунцу, општина Братунац, те
да се у ту сврху може извршити потпуна експропријација непокретности
наведених у тачки 1. Одлуке. Тачком 2. Одлуке одређено је да је корисник експропријације Општина Братунац.


У складу са чланом 25. тачка в) Закона о експропријацији Републике
Српске, корисник експропријације позива власнике непокретности
приказаних у табели у наставку ради покушаја споразумног рјешавања
питања стицања права власништва на предметним непокретностима прије
подношења приједлога за експропријацију Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове – ПЈ Братунац.


Састанак са власницима парцела за које је утврђен општи интерс одлуком
Владе РС одржаће се дана 08.07.2024. године у 11:00 часова у Скупштинској сали Општинске управе Братунац.


Уколико се власници наведених непокретности не одазову позиву, сматраће
се да нису заинтересовани за споразумно рјешавање стицања права на предметним непокретностима.


У складу са одредбама Закона о експропријацији, поступак експропријације
пред надлежним органом покренуће се за следеће власнике непокретности:

- са којима се не постигне споразум о стицању непокретности
-  на чијим непокретностима постоји неслагање земљишно-књижног и фактичког стања
- који се не одазову позиву за одржавање састанка ради споразумног прибављања непокретности.


Читав текст обавјештења са табеларним приказом парцела за које је
одлуком Владе Републике Српске утврђен општи интерес за изградњу -
проширење саобраћајнице "Раковачки пут" у Братунцу можете погледати и
преузети на линку ОВДЈЕ.