Branislav Mićić

opstauprava@opstinabratunac.com

Opis posla

 • Rukovodi radom Odjeljenja i organizuje njegov rad,

 • panira, organizuje, vrši nadzor i sprovodi mjere za unapređenje rada Odjeljenja,

 • raspoređuje poslove i zadatke na izvršioce,

 • daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiocima,

 • odgovara za zakonito, blagovremeno, stručno, efikasno i efektivno obavljanje poslova iz djelokruga Odjeljenja,

 • inicira i izrađuje nacrte i predloge normativnih akata i propisa iz djelokruga Odjeljenja,

 • priprema pojedinačna akta iz nadležnosti Odjeljenja,

 • obavlja poslove saradnje sa drugim organima i organizacijama i komunikacije sa građanima,

 • donosi godišnji plan rada Odjeljenja,

 • redovno informiše Načelnika opštine o radu Odjeljenja i dostavlja godišnji izvještaj o svom radu i radu Odjeljenja,

 • učestvuje u izradi plana obuke službenika u skladu sa potrebama odjeljenja,

 • donosi i potpisuje rješenja i druge akte iz nadležnosti Odjeljenja,

 • učestvuje u izradi nacrta odluka,odnosno opštih akata koje Načelnik opštine predlaže Skupštini, a koji su u nadležnosti ovog Odjeljenja,

 • vrši nadzor nad zakonitom, efikasnom i kvalitetnom vršenju poslova,

 • vrši ocjenu rada službenika,

 • daje prijedloge za napredovanje i kažnjavanje službenika Odjeljenja,

 • predlaže izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i
  obavlja i druge poslove iz nadležnosti ovog Odjeljenja.