...

Opis posla

Izbor, dužnosti i prestanak mandata

(1)Skupština opštine bira i razrješava zamjenika Načelnika opštine na prijedlog Načelnika opštine.
(2)Zamjenik Načelnika opštine pomaže Načelniku opštine  u vršenju dužnosti. Zamjenik izvršava dužnosti koje mu povjeri načelnik opštine, zamjenjuje ga i djeluje u njegovo ime kada je on odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti.
(3)Mandat Zamjenika Načelnika opštine  traje do kraja mandata skupštine koja ga je izabrala.
(4)Izbor, opoziv i razrješenje Zamjenika Načelnika opštine vrši se po postupku predviđenom za izbor, opoziv i razrješenje Predsjednika skupštine i uređuje se statutom i poslovnikom.
(5)Ako mandat Načelniku opštine prestane prije isteka vremena na koje je izabran, 1/3 odbornika može da predloži Skupštini razrješenje Zamjenika.
(6)U slučaju prestanka mandata načelnika opštine prije isteka vremena na koje je izabran u skladu sa izbornim propisima, a zamjenik je spriječen da obavlja dužnosti ili jedinica lokalne samouprave nema zamjenika, skupština bira vršioca dužnosti zamjenika, u skladu sa statutom i poslovnikom, na prijedlog 1/3 odbornika do izbora novog načelnika opštine, koji ima sve nadležnosti izvršnog organa vlasti u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.