Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove ima zakonom propisane nadležnosti u okviru kojih obavlja stručne i uprvne poslove koji se odnose na:

 • izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti opštine u oblasti prostornog planiranja, uređenja prostora, stambeno – komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine,
 • stručne, upravne, administrativno-tehničke poslove koji se odnose na pripremu i izradu prostorno-planske dokumentacije (izradi programskih smjernica, organizovanje javnog uvida i javne rasprave, koordinacija i praćenje rada nosilaca izrade prostorno-planske dokumentacije i dr.),
 • poslove u vezi izdavanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole,
 • poslove izdavanja rješenja o formiranju komisije za tehnički pregled objekata i izdavanje upotrebne dozvole izgrađenih objekata,
 • poslove vezane za kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije,
 • poslove vezane za parcelaciju i formiranje građevinskih parcela,
 • poslove pripreme normativnih akata iz oblasti prostornog uređenja, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine, koje donosi Skupština opštine,
 • poslove na sprovođenju prostorno-planske dokumantacije na području Opštine,
 • poslove utvrđivanja naknade za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta,
 • poslove obezbjeđenja uslova za uređenje naselja i korišćenje javnih i drugih površina, kao i određivanje prostora za parkiranje,
 • poslove obezbjeđenja uslova i određivanje načina izgradnje, odnosno postavljanje i uklanjanje objekata na javnim površinama u naseljenim mjestima i na neizgrađenom građevimskom zemljištu, te određivanje uslova za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susjedne objekte i bezbjednost saobraćaja,
 • poslove oko utvrđivanja načina sticanja i prestanka prava korišćenja građevinskog zemljišta,
 • poslove vezane za raspolaganje nepokretnostima u svojini Opštine,
 • poslove provođenja postupka javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u svojini opštine i druge poslove iz oblasti prometa nepokretnosti,
 • poslove vezane za komunalne oblasti: individualnu i zajedničku komunalnu potrošnju (uređenje, održavanje i čišćenje zelenih i drugih javnih površina, vodovod, kanalizacija, dječja igrališta, javna rasvjeta, groblja i dr.),
 • stručne i upravno-pravne poslove koji se odnose na zaštitu životne sredine,
 • stručne i upravno-pravne poslove iz stambene oblasti,
 • upravno-pravne poslove vezane za otkup stanova i stambeno zbrinjavanje,
 • poslove izgradnje, održavanja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseljima na području Opštine,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima i odlukama Skupštine opštine i Načelnika opštine.

Ime i prezime Pozicija Titula E-pošta Telefon
Mladen Tolj Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove dipl. inž. arh. 056/420-372, локал 30