Tijana Trninić

diplomirani pravnik

privreda@opstinabratunac.com

Opis posla

 • rukovodi i koordinira radom Odjeljenja u skladu sa Zakonom, Statutom SO-e i drugim propisima,
 • vodi upravne i druge postupke u okviru nadležnosti Odjeljenja,
 • koordinira u radu sa drugim odjeljenjima opštinske uprave,
 • nadležnim državnim organima,organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja,
 • izrađuje planove, programe rada odjeljenja i podnosi izvještaje o radu istog,
 • odgovara za zakonit i blagovremen rad poslova iz nadležnosti odjeljenja,
 • priprema i prati izvršenje Odluka i Zaključaka koje donosi Načelnik i SO-e,
 • kontroliše i ovjerava izvještaje i prepiske sa resornim Ministrastvima, dio ovih poslova načelnik odjeljenja može prenositi na samostalne stručne saradnike ovlaštenjima,
 • upravlja dokumentima i procedurama iz nadležnosti odjeljenja,
 • učestvuje u radu Komisija i radnih tijela u koja bude imenovan,
 • učestvuje u radu Kolegija,
 • učestvuje u javnim raspravama i drugim aktivnostima pri izradi godišnjih i strateških dokumenata iz nadležnosti odjeljenja,
 • učestvuje u izradi plana obuke službenika u skladu sa potrebama odjeljenja,
 • ovjerava zahtjeve za neophodne nabavke oprema i materijala neophodne za efikasan rad odjeljenja,
 • vrši ocjenu rada službenika odjeljenja kroz nadzor,
 • vrednovanje rada i uspješnost vršenja poslova u okviru svakog radnog mjesta,
 • kontroliše prepiske sa Republičkom upravom za inspekcijske poslove i drugim institucijama, osim izvještaja o radu inspektora,
 • sarađuje saodjeljenjima opštinske uprave u cilju izvršavanja poslova i zadataka iz svog djelokruga,
 • daje prijedloge za napredovanje,nagrađivanje i kažnjavanje službenika odjeljenja,
 • predlaže izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za odjeljenje kojim rukovodi,kao i raspored radnika u odjeljenju,
 • obavlja i sve druge poslove po naređenju i ovlaštenju Načelnika opštine,
 • za svoj rad odgovara Načelniku opštine i izvještaj o svom radu i radu odjeljenja podnosi Načelniku opštine.