Zlatan Simić

tvj.bratunac@gmail.com

Opis posla

 • Rukovodi i organizuje rad Jedinice i odgovoran je za njen rad,
 • donosi planove i programe rada jedinice i stara se o njihovoj realizaciji,
 • donosi opšta i druga akta i stara se o njihovoj doslednoj primjeni,
 • obezbjeđuje zakonitost rada i propisanih obaveza jedinic,
 • sarađuje sa organima Skupštine Opštine Bratunac, te drugim organima, preduzećima, pravnim i fizičkim licima,
 • prati i proučava dostignuća iz oblasti zaštite od požara i daje smjernice za razvoj i unapređenje operativne službe,
 • daje informacije za javnost o radu Jedinice,
 • izdaje naredbe o pripravnosti jedinice kao i probnoj mobilizaciji,
 • predlaže Načelniku opštine određene mjere, u cilju većeg nivoa osposobljenosti Vatrogasne jedinice,
 • predlaže izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u dijelu koji se odnosi na Vatrogasnu jedinicu,
 • daje prijedlog za pohvale, nagrade i druga priznanja za zasluge u oblasti zaštite od požara,
 • prati realizaciju plana i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i ostvaruje neposredni uvid;
 • priprema i organizuje provjeru  znanja i stručne osposobljenosti  i kondiciono-fizičke pripremljenosti pripadnika operativne jedinice;
 • ostvaruje nadzor u akcijama gašenja požara i po potrebi preuzima neposredno rukovođenje tim akcijama;
 • predlaže rukovodiocu Službe i Načelniku opštine mjere za unapređenje razvoja i opremanje Vatrogasne jedinice;
 • sarađuje sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara,kao i sa Vatrogasnim savezom Republike Srpske, a u pogledu rješavanja pitanja bitnih za unapređenje rada vatrogasne jedinice;
 • podnosi izvještaje i informacije o svom radu i radu Vatrogasne jedinice, rukovodiocu Službe i Načelniku opštine;
 • obavlja i druge poslove i radne zadatke iz svoje nadležnosti u svojstvu Starješine TVJ Bratunac