Правна помоћ

Пружањем правне помоћи доприноси се јачању уставности, законитости, те економичнијем остваривању права и интереса грађана, првенствено из дјелокруга општинских служби.

Правна помоћ обухвата:
• Давање правних савјета и мишљења, састављање поднесака ( захтјеви, представке, жалбе и др. ),
• Састављање исправа и вршење других послова правне помоћи у складу са законом.

Обвезник плаћања накнаде која припада општини Братунац је корисник услуга које пружа Служба правне помоћи општине Братунац.

Накнада за услуге које пружа Служба правне помоћи општине Братунац утврђује се конвертибилним маркама, а плаћа искључиво у административним таксеним маркама, на основу Одлуке бр. 01-022-121/15 од 13.10.2015. год. о накнадама за услуге које пружа служба правне помоћи општине Братунац


Право на пружање бесплатне правне помоћи имају физичка лица:
• породице погинулих и несталих бораца,
• ратни војни инвалиди и логораши,
• цивилне жртве рата,
• инвалидна лица,
• лица лошег имовинског стања,
• корисници права на старосну и инвалидску пензију,
• корисници сталне социјалне помоћи за све облике пружања правне помоћи,
• дјеца без родитељског старања,
• лица пријављена код Заводa за запошљавање.
• Борци рата 1991-1995. године, борци НОР-а и члановима њихових породица правна помоћ се пружа ако се ради о питањима из области борачке заштите,
• Избјеглом, расељеном становништву и повратницима услуге правне помоћи пружају се ако се њихови захтјеви односе на област рјешавања статусних питања расељеног, избјеглог становништва и повратника.

ТАРИФЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА ОВОМ ЛИНКУ