Пољопривреда

Од укупног броја домаћинстава у општини Братунац (6.230) око 45% (2.800) су домаћинства која се баве пољопривредном производњом, што је чини изразито пољопривредном општином.

Пољопривредно земљиште, као основно и највеће природно богатство општине Братунац, захвалан је стратешки ресурс за одабир правца развоја који даје резултате уз скромна инвестициона улагања. Клима, надморска висинаи хидропотенцијал, удружени с традицијом подручја у пољопривредној производњи, представљају основне факторе будућег развоја пољопривреде, утолико прије што је здрава органска храна, каква се овдје производи, све више нацијени и све више тражена. Према катастарским подацима 1991. године, на подручју општине регистровано је 10.736 ха обрадивих површина, од чега су оранице 9.337 ха, ливаде 617 ха и воћњаци 740 ха. Ни након 20 година катастарско стање није битније измијењено. Од укупно 16.698 ха земљишта у индивидуалном сектору, на пољопривредно земљиште односи се 68% (11.350 ха), на шумско 30,3% (5.054 ха), док су само 294 ха или 1,7%, неплодна и необрадива. У државном сектору, површина ораница износи 287 ха, воћњака 8 ха, ливада 31 и пашњака 387 ха.

У равничарском дијелу преовладавају алувијални наноси и гајњача, док у брдско-планинским деловима преовладава смоница.

Обрадиво земљиште се највећим дијелом налази у долини ријеке Дрине и њених притока, што је и погодно,због примјене различитих система за наводњавање. Мањи дио земљишта налази се у брдско-планинском залеђу. Земљиште је погодно за развој воћарства,посебно јагодастог воћа-малина.

Доминантни типови земљишта су флувисолиалувијална тла.На заравњеним површима преовлађују плитка и средње дубока тла из класе Камбичних тала или су то црнице на кречњацима. Ова земљишта се екстензивно користе као пашњаци или природне ливаде за узгој оваца и говеда

Пашњаци су добра основа за развој сточарства и пчеларства, али и организованог сакупљања и прераде љековитог биља.

Клима је умјерено континентална са честим температурним колебањима.       

Средња годишња температура је 7 °C. Средње годишње падавине су 1.000 мм које су неравномјерно распоређене током године, али нема изразито сувих мјесеци. Средња максимална висина сњежног покривача је 40 цм. Инсолација је умјерена и износи 1.800-1.900 сати годишње.

Предности општине Братунац у области пољопривреде су постојање еколошки здравих зона, традиција интезивне тржишно оријентисане пољопривредне производње(производња малине), велики број регистрованих пољопривредних газдинстава. Развијена је мрежа ветеринарских, пољопривредних станица и апотека и организована противградна заштита на територији цијеле Општине.

Тренутан број пољопривредних газдинстава на територији општине износи око 2.500. Процјена је да има око 1.000 некомерцијалних регистованих домаћинстава, која не остварују подстицај на основу кредита, регреса, субвенција и премија, осим по основу премије за млијеко. Основне пољопривредне гране заступљене у Општини свакако су: воћарство, сточарствоипчеларство.

Од воћарских култура највише се гаји малина и то на површини од око 150 ха. Традиционалана сорта Виламет је заступљена у око 90% засада, а последњих година још се саде и сорте Херитиџ, Полка и Аутумн Блис, при чему је овај крај, са двије хиљаде тона малине годишње-највећи произвођач у Босни и Херцеговини. Купина се узгаја на 40, а јагода на око 50 ха. Поред јагодичастог, значајна је и производња дрвенастог воћа- јабука, крушака, шљива, вишања, трешања, бресака, кајсија и ораха.

У односу на пријератно стање, сточни фонд је више него преполовљен, али се постепено обнавља .