Тијана Трнинић

дипломирани правник

privreda@opstinabratunac.com

Опис посла

 • руководи и координира радом Одјељења у складу са Законом, Статутом СО-е и другим прописима,
 • води управне и друге поступке у оквиру надлежности Одјељења,
 • координира у раду са другим одјељењима општинске управе,
 • надлежним државним органима,организацијама и институцијама у оквиру овлаштења,
 • израђује планове, програме рада одјељења и подноси извјештаје о раду истог,
 • одговара за законит и благовремен рад послова из надлежности одјељења,
 • припрема и прати извршење Одлука и Закључака које доноси Начелник и СО-е,
 • контролише и овјерава извјештаје и преписке са ресорним Министраствима, дио ових послова начелник одјељења може преносити на самосталне стручне сараднике овлаштењима,
 • управља документима и процедурама из надлежности одјељења,
 • учествује у раду Комисија и радних тијела у која буде именован,
 • учествује у раду Колегија,
 • учествује у јавним расправама и другим активностима при изради годишњих и стратешких докумената из надлежности одјељења,
 • учествује у изради плана обуке службеника у складу са потребама одјељења,
 • овјерава захтјеве за неопходне набавке опрема и материјала неопходне за ефикасан рад одјељења,
 • врши оцјену рада службеника одјељења кроз надзор,
 • вредновање рада и успјешност вршења послова у оквиру сваког радног мјеста,
 • контролише преписке са Републичком управом за инспекцијске послове и другим институцијама, осим извјештаја о раду инспектора,
 • сарађује саодјељењима општинске управе у циљу извршавања послова и задатака из свог дјелокруга,
 • даје приједлоге за напредовање,награђивање и кажњавање службеника одјељења,
 • предлаже измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста за одјељење којим руководи,као и распоред радника у одјељењу,
 • обавља и све друге послове по наређењу и овлаштењу Начелника општине,
 • за свој рад одговара Начелнику општине и извјештај о свом раду и раду одјељења подноси Начелнику општине.