Одсјек за инспекцијске послове

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Младен Тољ Урбанистичко грађевински инспектор дипл. инж. арх. 056/410-431, локал 51
Невенка Мајсторовић Еколошки инспектор мр. шумарства 056/411-097, локал 47
Бранка Шикуљак Здравствени инспектор и инспектор за храну спец.струк.санит.ек.инж 056/410-431, локал 51
Невенка Мајсторовић Шеф Одсјека за инспекцијске послове мр. шумарства 056/411-097, локал 47
Н.Мајсторовић Тржишни инспектор мр. шумарства 056/411-097, локал 47
Милојко Благојевић Комунални полицајац дипл. инж. машинства 056/420-374, локал 32
Војо Обрадовић Комунални полицајац дипл. економиста 056/420-374, локал 32
Ненад Васиљевић Комунални полицајац дипл. економиста 056/420-374, локал 32