Ивана Милановић

дипломирани правник

sekretarsoe@opstinabratunac.com

Опис посла

Избoр и надлежности


На приједлог Комисије за избор и именовање ,Скупштина општине  именује Секретара Скупштине општине на вријеме трајања мандата Скупштине, а након спроведене процеудре од стране посебне комисије СО, а у складу са законом. За секретара СО може бити предложено и именовано лице из реда  дипломираних правника, са одговарајућим искуством  и положеним стручним испитом за рад у административној служби јединице локалне самоуправе или правосудним испитом.
Секретар СО у сарадњи са предсједником СО и Начелником општине припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине. Секретар СО пружа стручну помоћ предсједнику СО и врши друге послове утврђене Пословником Скупштине.
Стручном службом СО руководи секретар.