Стручна служба

Стручна служба СО обавља слиједеће послове: - врши стручне, организационе, административне и техничке послове за потребе Скупштине општине, предсједника и секретара Скупштине општине, комисије, одборе и савјете Скупштине општине, - припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине, а која предлажу радна тијела Скупштине општине, - примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине, - припрема стручну и другу помоћ одборницима и клубовима одборника у остваривању њихових права и дужности, - врши послове редакције, уређивања и издавања Службеног гласника и информисања јавности о раду Скупштине општине, - врши послове протокола предсједника Скупштине општине, - врши дактилографске послове, за потребе Скупштие општине, Начелника општине и Одјељења Административне службе, - врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и одлукама Начелника општине.

Име и презиме Позиција Титула Е-пошта Телефон
Рада Продановић Технички секретар предсједника Скупштине општине skupstina@opstinabratunac.com 056/410-160 -локал 41
Радмила Николић Самостални стручни сарадник за рад на пословима припреме колегија скупштине и израду нацрта аката дипл.правник skupstina@opstinabratunac.com 056/420-370 -локал 28